תקנון לאגודות ספורט | מתנ"ס מטה אשר

סמל המרכז הקהילתי

טל: 1-800-333-567
matkupa@matteasher.org.il
פקס: 04-9828483

תקנון לאגודות ספורט

*שם השחקן _________*ת.ז. _________

שמות ההורים/אפוטרופסיים:

*האב: ________ *ת.ז. ______________

*האם: ________ *ת.ז. ______________

*מרחוב _________________________

*טלפון _______________________

*דוא"ל _______________________

(להלן – "השחקן")

השחקן הביע את רצונו לשחק בקבוצת ה______* של המועצה בעונת המשחקים 2016-2017;

והקבוצה מעוניינת כי השחקן יתאמן ויוכשר בשורותיה בעונת המשחקים 2016-2017;

וברצון שני הצדדים לקבוע את זכויותיהם וחובותיהם של כל צד כלפי משנהו;

1. מבוא

1.1 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות התקנון.

1.2 תקנון זה הוא אישי ומיוחד והוא קובע באורח בלעדי וממצה את התנאים, הזכויות והחובות של הצדדים לתקנון זה בכל הקשור לשיתופו של השחקן בקבוצה.

1.3 קבלת שחקן למועדון ואישור תחילת פעילותו מותנים באישור רכז המועדון ובעמידה בכל הדרישות המפורטות בטופס זה.

2. נספחים

נספח א' – לוח חופשות וחגים.

נספח ב' – הצהרת בריאות.

נספח ג' – קישורים לתקנון ונהלי איגוד/התאחדות הרלוונטי.

נספח ד' – רשימת שמות ופרטי בעלי התפקידים במחלקת הספורט.

נספח ה' – דף מידע למצטרף.

נספח ו' – מחירון המתנ"ס.

3. תקופת התקנון – עונת 2016-2017

3.1 תוקפן של ההסכמות על פי תקנון זה הן לעונת המשחקים 2016-2017, דהיינו מיום 01/08/2016 ועד ליום 31/07/2017

3.2 מחלקת הספורט במתנ"ס שומרת על הזכות לבטל מספר אימונים סביר במהלך השנה עקב אירועים שונים, השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכו'. על ביטול כאמור תינתן הודעה מראש, והחזרי הפעילות יבוצעו במועד בו תבחר המועצה.

רשימת חגי ישראל לשנת הפעילות הנוכחית מצורפת כנספח א' לתקנון.

3.3 בתקופת הפעילות, שפורטה לעיל, השחקן יפעל בשורות הקבוצה השייכת למטה אשר, בהתאם להחלטות מאמן הקבוצה, רכז המועדון ומחלקת הספורט.

3.4 מובהר ומוסכם בזאת כי תקנון זה יכנס לתוקפו רק לאחר שיונפק לשחקן כרטיס שחקן בקבוצה ולאחר שהשחקן ירשם באיגוד ______* כשחקן פעיל בקבוצה לעונת המשחקים 2016-2017.

4. הצהרות והתחייבויות השחקן

4.1 הורי השחקן מצהירים בזאת, בהצהרת הבריאות המצורפת לתקנון כנספח ב', כי הוא בריא וכשיר למשחק ביום חתימת תקנון זה וכי הוא בעל כושר גופני ומקצועי מתאימים ובעל הידע, הניסיון והיכולת לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה.

4.2 הורי השחקן מצהירים בזאת, כי קראו את האמור בתקנוני האיגוד/ההתאחדות המצורפים כנספח ג' לתקנון, וכי הבינו את תוכנם ואת מחויבויותיהם על פיהם, לרבות בכל הנוגע לנוהל העברת ושחרור שחקן ולעלויות הכרוכות בכך, וכי הם מתחייבים לפעול כאמור בהם.

4.3 שחקן (שגילו מעל 17 שנים) מצהיר בזאת כי ברור לו כי לצורך השתתפותו כשחקן פעיל בקבוצה ובהתאם לאופי פעילות הקבוצה, יהא עליו לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה גם בשעות הערב/לילה ו/או בשבתות וחגים והוא מוותר בזאת בוויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

4.4 השחקן מתחייב בזאת להשתתף באורח פעיל בכל אימוני הקבוצה ובמשחקים בהם יוצב למשחק על פי הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה.

4.5 השחקן מתחייב להודיע למנהל הקבוצה או מאמן הקבוצה מראש על רצונו להעדר מאימון או משחק של הקבוצה והוא יהא רשאי להעדר אך ורק באישור מראש.

4.6 השחקן מתחייב למלא באופן מלא ומדויק אחר הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה או כל ממלא תפקיד אחר שימונה מטעם הנהלת הקבוצה, בכל הקשור לפעילותו בקבוצה.

4.7 השחקן מתחייב להתנהג התנהגות ספורטיבית תוך שמירה על כבוד עיסוקו, כבוד הקבוצה ושמה.

4.8 השחקן מצהיר כי ידוע לו שמחלקת הספורט במועצה שומרת לעצמה את הזכות להשעותו עקב אי עמידה בנהלי הקבוצה ו/או בשל התנהגות בלתי הולמת, שלו או של הוריו, ו/או בגין התנהגות פוגענית המסכנת את השחקנים האחרים ו/או בשל פגיעה במוניטין הקבוצה ו/או מכל סיבה אחרת שתפורט ותינתן בכתב לשחקן. 

4.9 במידה והשחקן יהיה מעוניין להפסיק את פעילותו הוא מתחייב להודיע על כך למועדון בכתב לרכז הענף ולמזכירות מחלקת הספורט ולעדכן את קופת המתנ"ס במייל matkupa@matteasher.org.il, בפקס 04-9828483 או במסירה ידנית למחלקת הספורט במתנ"ס מטה אשר.

4.10 השחקן מצהיר כי ידוע לו כי כל הודעת ביטול אחרת לא תתקבל ולא תידון.

4.11 שחקן בפעילות תחרותית אשר יודיע על הפסקת פעילות, עד סוף חודש מרץ 2017 ניתן לבטל השתתפותו בפעילות מהיום בו נמסרה הודעת הביטול תמורת תשלום של 5% מיתרת התשלום וחיוב בגובה מרכיב ביגוד / ביטוח / ציוד אישי במידה בו ניתן בעלות החוג. החל מתאריך 1.4.2017 לא יבוצעו החזרים כספיים ולא יאושרו ביטולים, המשתתף מחויב בעלות החוג עד לסוף השנה.

4.12 השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוחזרו לו כספים בגין ימי היעדרות מאימונים או משחקים, אף אם ההיעדרות הינה בגין מחלה ו/או פציעה. במקרים בהם ההיעדרות בגין מחלה ו/או פציעה הינה לתקופה העולה על חודש, על השחקן להגיש על כך הודעה בכתב בצירוף המסמכים הרפואיים המתאימים, והוא יהיה זכאי לזיכוי בגובה 50% מהתשלום החודשי, החל מהחודש השני להיעדרות כאמור.

4.13 בכל מקרה של השעיה – אין החזר כספי.

4.14 השחקן מתחייב כי החל מיום חתימת תקנון זה ועד תום עונת המשחקים בגינה נחתם, לא ינהל משא ומתן, לא יתאמן ולא ישחק בקבוצה או במועדון אחר מישראל או מחוצה לה, אלא אם כן קיבל הסכמה מראש ובכתב מהקבוצה, לאחר שהודיע לה בכתב על רצונו לעשות כן.

4.15 השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוכל להשתחרר מהקבוצה ולעבור לקבוצה אחרת, אלא לאחר שיוסכם וישולם לקבוצה הפיצוי (שגובהו נקבע בתקנון ו/או כפי שיוסכם בין שתי הקבוצות) בגין אימונו וקידומו ("דמי השבחה"), ובהתאם לנהלי האיגודים וההתאגדויות ובכפוף לגילו של השחקן.

5. תשלומים וזיכויים

5.1 התשלום השנתי של השחקן לקבוצה עבור השתתפות בעונת המשחקים יהיה על פי מחירון המתנ"ס המצורף כנספח ו', וניתן יהיה לפרוס אותו לעד 8 תשלומים שווים ורצופים כאשר התשלום האחרון יפרע לא יאוחר מחודש יוני.

5.2 תשלומים נוספים אשר יחולו על השחקן יכללו בדיקה רפואית (כמתחייב בחוק הספורט), דמי חידוש/רישום כרטיס במידה ומתקיים, פיקדון בגין קבלת תלבושת מועדון במידה ומתקיים, נסיעות למשחקי בית וחוץ ולפעילויות מיוחדות, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת הביטוח ותשלום עבור טיפול רפואי.

5.3 ביטול או החזר של המחאה יחויב בעמלת ביטול להמחאה.

5.4 נהלי הזיכוי ו/או החזר כספי יהיו כמפורט בסעיף 4.11-4.15 לעיל.

6. ביטוח רפואי

הקבוצה תבטח על חשבונה את השחקן למקרה של פציעה או פגיעה בעת אימון או משחק במסגרת פעילות הקבוצה וזאת בהתאם להוראות תקנון איגוד / התאגדות ה________* בישראל וחוק הספורט התשמ"ח-1988.

7. הצהרות והתחייבויות הקבוצה

7.1 פתיחת קבוצה והמשכיותה מותנים במספר מינימלי של משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות. היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת למספר המינימלי (פרוט מלא מצוי במידע במחלקה), יוכל המתנ"ס להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.

7.2 החל משעת סיום הפעילות – המשתתפים באחריות הוריהם, חובה להקפיד על שעת איסוף בתום הפעילות.

7.3 ט.ל.ח , המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנים ,בתכניות ובלוח הזמנים.

7.4 העברה/שחרור שחקן מאגודת ספורט ייעשו עפ"י תקנוני האיגוד בכפוף לנהלי האגודה והמתנ"ס, לאחר הסדרת חובות השחקן.

8. הוראות משלימות

8.1 תקנון זה מגבש ומסכם כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת שנעשתה בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב, ואשר אינה מופיעה בתקנון זה, וכן לא יהא תוקף לכל מצג ו/או התחייבות אחרים אשר לא מצאו את ביטויים במסגרת תקנון זה.

8.2 כל הודעה מצד אחד למשנהו ובכל עניין שיש להודיעו בנוגע לתקנון זה או על פיו תהיה בכתב, וכתובות הצדדים לעניין זה הם כמפורט בכותרת תקנון זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום לכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה שלושה ימי עסקים למן משלוחה כאמור ועם מסירתה - אם נמסרה ביד.

8.3 שמירה הדדית על הקבוע בתקנון זה תאפשר לקיים עונת פעילות מוצלחת.

___________________ * השחקן והוריו

נספח א' – לוח חופשות וחגים

1. לוח חופשות:

2. ראש השנה 2-4 באוקטובר- אין פעילות

3. יום כיפור 11-12 באוקטובר- אין פעילות

4. סוכות 16-25 באוקטובר- אין פעילות

5. חנוכה מה-26 בדצמבר עד ה-1 בינואר- אין פעילות

6. פורים 12-13 במרץ- אין פעילות

7. פסח 2-18 באפריל- אין פעילות

8. ערב יום השואה 23 באפריל- הפעילות תסתיים ב-18:00

9. ערב יום הזיכרון 30 באפריל- הפעילות תסתיים ב-18:00

10. יום הזיכרון ויום העצמאות- 1-2 במאי- אין פעילות

11. ל"ג בעומר 14 במאי- פעילות כרגיל

12. שבועות ה- 30 במאי עד ה-1 ביוני- אין פעילות

נספח ב' – הצהרת בריאות

1. חבר בקופת חולים: כללית/מכבי/לאומית/אחר ____________*

2. אנא מלא/י את הפרטים הבאים במלואם :

1. האם ילדכם רשאי/ת להשתתף בכל הפעילויות הכרוכות    לא    כן*

במאמץ סביר? אם לא ציין באילו פעילויות לא ישתתף _______

2. האם ילדכם סובל/ת או סבל/ה בעבר מבעיות לב    לא    כן*

3. האם ילדכם עבר/ה ניתוחים ? איזה?   לא    כן *

פרט/י____________________

4. האם ילדכם סובל/ת ממחלת הנפילה או נוטה להתעלפות?   לא   כן*

5. האם ילדכם סובל/ת ממחלות בדרכי הנשימה/אסטמה?    לא    כן*

6. האם ילדכם סובל/ת מאלרגיות כלשהן (כולל מזון)?   לא    כן *

7. האם ילדכם רגיש/ה לעקיצות דבורים?   לא   כן *

8. האם ילדכם רגיש/ה לפניצילין או תרופה אחרת?    לא   כן*

9. אם כן , ציין איזו לאיזו תרופה? _________

10. האם ילדכם מקבל כיום תרופה כלשהי באופן קבוע ?   לא   כן *

אם כן , ציין איזו תרופה__________

11. מידע נוסף שעלינו לקבל _________________________

*הנני מצהיר כי לנרשם אין מגבלות רפואיות.

*הריני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המפורטות להלן אין מניעה להשתתפותו בתחום הפעילות.

*הערות בריאות:______________________________________________________

*הריני מצהיר ומתחייב לעדכן את המתנ"ס מראש במידה ויש שינוי במצבו הבריאותי של הנרשם.

*במידה וקיימת בעיה רפואית באחריותי לוודא כי הנרשם יישא עימו מזרק/משאף וכל עזר רפואי שנדרש.

*הריני מאשר קבלת מידע לגבי אירועים ופעילויות של המתנ"ס ומחלקותיו בכתובת דוא"ל

*הריני מאשר שימושכם בצילומים שונים שיתכן ויצולמו בפעילותי לצורך פרסומיכם וללא בקשת תמורה כלשהי בגינם.

*הריני מאשר כי קיבלתי ואו הובאו לידיעתי דפי התקנון המלאים ולוח חופשות וחגים.

הנני מאשר שקראתי והסכמתי לתקנות ותקנון המתנ"ס ומתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש.

שם ההורה*:________________ תאריך*:____________ חתימה:________________*

נספח ג' – תקנון טפסים ונהלי איגוד/התאחדות

כדורגל

http://football.org.il/Forms/Pages/Form_Pro.aspx

כדורסל

http://ibasketball.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/

כדורעף

http://www.iva.org.il/Information.asp

טניס

http://www.ita.co.il/news.php?extend.2151

http://www.ita.co.il/news.php?extend.44.5

התעמלות

http://www.gym.org.il/tofes.asp

נספח ד' – רשימת שמות ופרטי בעלי התפקידים במחלקת הספורט

מנהלה

גל מנצור – מנהל מחלקת הספורט – 049109005

מתן נחמיאס, שירית, אליז

כדורגל

שמוליק אמירה- רכז מועדון

מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005

כדורסל

יקי שלום- רכז מועדון

עודד פרידמן- מ"מ רכז

מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005

כדורעף

איתי קדם – רכז מועדון

עידו כהן- רכז מקצועי

מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005

טניס

רועי זיו- רכז מועדון

מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005

התעמלות

טל פרבר – רכזת מועדון

מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005

נספח ה' – דף מידע למצטרף

דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (כדורסל)

בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון דמי העברה של איגוד הכדורסל, להלן זכויותייך וחובותייך:

1. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הינך שחקן רשום באגודת הספורט מטה אשר.

2. במידה ותחליט כי ברצונך לעבור לשחק בקבוצה אחרת, אלו עיקרי ההנחיות שתחויב לפעול לפיהן:

(1) אם עד לתום עונת המשחקים הנוכחית לא הגיעו הצדדים להסכם ו/או הסתיים החוזה בין הקבוצה לבין השחקן, רשאי השחקן לעבור לקבוצה אחרת בתנאים הללו:

* הקבוצה המקבלת תנהל מו"מ עם הקבוצה המעבירה באשר לגובה הפיצוי בגין אימונו, קידומו והשבחתו של השחקן. אם יגיעו לידי הסכמה – יועבר השחקן לקבוצה הקולטת.

*אם לא יגיעו הקבוצות להסכמה, יחולו ההוראות הבאות:

(1) לקבוצה המעבירה תהיה זכות סירוב להעברה.

(2) כשמדובר בשחקן בגילאים 15-18 הרשום שתי עונות כדורסל, והקבוצה ויתרה על זכות הסירוב ו/או סירב השחקן להישאר בקבוצה, תשלם הקבוצה הקולטת 500 דולר לפי השער היציג, לכל עונה בה שיחק בקבוצה המעבירה.

דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (כדורגל)

בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של התאחדות הכדורגל, להלן זכויותייך וחובותייך:

1. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הינך שחקן רשום באגודת הספורט מטה אשר.

2. במידה ותחליט כי ברצונך לעבור לשחק בקבוצה אחרת, אלו עיקרי ההנחיות שתחויב לפעול לפיהן:

*כשמדובר במעבר מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה מקצוענית, וגילך מעל ל- 17 שנים, הינך רשאי לעבור אף ללא הסכמת הקבוצה, אולם קבוצתך תהיה זכאית לקבל פיצוי מהקבוצה הקולטת עבור אימונך וקידומך. ככל שלא יגיעו להסכמה לגבי גובה הפיצוי יפסוק בעניין המוסד למעמד השחקן.

*כשמדובר במעבר מקבוצה מקצוענית לקבוצה מקצוענית אחרת, והחוזה עם הקבוצה הסתיים ניתן לעבור לקבוצה אחרת בכפוף לכך שהקבוצה המעבירה תהיה זכאית לפיצוי בגין אימונך וקידומך. אם יגיעו להסכמה על גובה הפיצוי, תפעל הקבוצה הקולטת כאמור בתקנון הרישום (המצורף לנספח זה) .

אם לא יגיעו הקבוצות להסכמה בדבר גובה הפיצוי, וגילך הינו מעל 17 שנים ומתחת ל- 21 שנים , תישאר בקבוצה עד להסכמה.

ככל שגילך הוא מעל 15 שנים ומתחת ל- 17 שנים – תוכל לעבור קבוצה ב תום העונה, והקבוצה המעבירה תהיה זכאית לפיצוי מוסכם, ובאים הסכמה – לפיצוי שיקבע על ידי המוסד למעמד השחקן, ובכל מקרה לא יפחת מהסכום המצוין בטבלת העברות קטין המצורפת לנספח זה.

נספח ו' – מחירון המתנ"ס

מועדון הכדורגל- כל קבוצות ליגה לכדורגל- 10 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 3900 ₪ . הערות: המחיר כולל 2 ערכות 370 ₪ + ביטוח תאונות אישיות 100 ₪.

קבוצת הנוער ליגה- 10 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 2100 ₪ . הערות: המחיר כולל 2 ערכות 370 ₪ + ביטוח תאונות אישיות 100 ₪.

מועדון הכדורסל-

ליגה לכדורסל- צעירים/ לאומית/ מחוזית- 10 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 4500 ₪. הערות: המחיר כולל ערכה 250 ₪ + ביטוח תאונות אישיות 100 ₪.

ליגה לכדורסל קטסל ב' + בנות- 10 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 3500 ₪. הערות: המחיר כולל ערכה 250 ₪ + ביטוח תאונות אישיות 100 ₪.

מועדון הטניס-

טניס תחרותי צעיר 1+3 כושר- 12 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 6300 ₪. הערות: המחיר כולל ביטוח תאונות אישיות 100 ₪

טניס תחרותי בנוני 4+2 כושר- 12 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 7980 ₪. הערות: המחיר כולל ביטוח תאונות אישיות 100 ₪

טניס תחרותי בוגר 2+5 כושר- 12 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 10260 ₪. הערות הביטוח כולל ביטוח תאונות אישיות 100 ₪

התעמלות-

התעמלות קרקע 2.5*3- 11 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 3410 ₪. הערות: המחיר כולל ביטוח תאונות אישיות 100 ₪

התעמלות ראווה תחרותי צעירה 1.5*3- 11 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 3080 ₪. הערות: המחיר כולל ביטוח תאונות אישיות 100 ₪.

התעמלות ראווה תחרותי 2.5*3- 11 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 3410 ₪. הערות כולל ביטוח תאונות אישיות 100 ₪

כדורעף-

כדורעף מרכז מצויינות בנים- 10 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 600 ₪. הערות: המחיר שנתי כולל ערכה 200 ₪ + ביטוח 100 ₪

כדורעף מועדון אופק/ נוער בנות- 10 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 2600 ₪. הערות: המחיר שנתי כולל ערכה 200 ₪ + ביטוח 100 ₪

פנימיה- אקדמיה (נוער)- 11 חודשי פעילות, סה"כ 4500 ₪. הערות: המחיר שנתי כולל ערכה 200 ₪ + ביטוח 100 ₪

נערים (שלא בפנימייה)/נוער- 10 חודשי פעילות, סה"כ לתשלום 800 ₪. הערות: המחיר שנתי כולל ערכה 200 ₪ + ביטוח 100 ₪

 

  • מועצה אזורית מטה אשר
  • מתנסנט |חוגים