ועדות חריגים | מתנ"ס מטה אשר

סמל המרכז הקהילתי

טל: 1-800-333-567
matkupa@matteasher.org.il
פקס: 04-9828483

ועדות חריגים

נהלים לועדת הנחות שנת פעילות 2016-2017 תשע"ז

המטרה – מתן אפשרות לתושבי המועצה מיעוטי יכולת ליהנות משירותי המתנ"ס.

כללים:

1.הנחות יינתנו לתושבי המועצה האזורית מטה אשר בלבד. 

2.הנחות יינתנו עפ"י תקציב שהוגדר מראש ועפ"י המדרגים הנ"ל.

*עפ"י הכנסה לנפש – עפ"י דוח ממח' ארנונה שיימסר ע"י המבקש.

לפי המדרג כדלקמן:

הכנסות לנפשהנחה
פחות מ-1200 ש"ח 20%
1201-1500 ש"ח 15%
1501 ש"ח 10%

 *לתושבים המטופלים במח' לשירותים חברתיים של המועצה לפחות שנה, עפ"י דוח/המלצה של עובדת סוציאלית שיימסר ע"י המבקש. הנחות יינתנו עפ"י שיקול דעת הועדה.

*מקרים חריגים שלא מוכרים ע"י הרווחה ו/או לא זכאים להנחה ממח' ארנונה בצרוף מכתב ע"י המבקש. הנחות יינתנו עפ"י שיקול דעת הועדה.

 3.ועדת חריגים, המונה את יו"ר הנהלת מתנ"ס/מנהל מתנ"ס, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, גזבר, חבר הנהלת מתנ"ס ונציגה ממח' הקופה של המתנ"ס, תתכנס בהתאם לצורך לדון בבקשות. 

 4.תושב שיש לו יתרת חוב משנה קודמת לא ידונו בבקשתו עד לאחר הסדרת החוב.

טופס בקשה להנחה בפעולות מתנ"ס מטה אשר

לכבוד ועדת ההנחות של מתנ"ס מטה אשר

שם פרטי __________ שם משפחה ___________  טלפון:____________ 

כתובת: _______________________________ת.ז. : _____________ 

מצב משפחתי:    נשוי/אה      רווק/ה        גרוש/ה       אלמן/ה       

פרטים על הילדים: 

שם הילדגילמצב משפחתימקום עבודה/לימודים
       
       
       
       

 1. אני פונה אליכם בבקשה לאשר לי הנחה עבור: 

    שם המשתתף                    הפעילות / החוג                      עלות 

    __________            ___________                   __________ 

    __________            ___________                  __________

    __________            ___________                  __________                                                        

     __________            ___________                  __________

              

  סה"כ עלות נדרשת לחודש_________________

2. נימוקי הבקשה: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. מטופל שיש לו תיק פתוח (לפחות שנה) במח' לשירותים חברתיים העו"ס המטפל/ת ______________

ויתור על סודיות (למטופל במחלקה לשירותים חברתיים בלבד): בזה אני מסכים/ה שהמחלקה לשירותים חברתיים תמסור דו"ח סוציאלי אודות מצבי ומצב בני משפחתי. הדו"ח יכלול פרטים אישיים, אבחונים רפואיים, פסיכולוגיים וכל מידע רלוונטי נוסף למתנ"ס מטה אשר, לצורך בדיקה של מתן הנחה בפעילות המתנ"ס. אין לי ולא יהיו לי טענות על מסירת המידע ועל התוצאות העלולות להיווצר כתוצאה ממסירת מידע זה.

שם:                     חתימה: 

ויתור על סודיות (מח' ארנונה): בזה אני מסכים/ה שמח' ארנונה של מועצה אזורית מטה אשר תמסור מידע לגבי סה"כ הכנסותיי לנפש וכל מידע רלוונטי נוסף למתנ"ס מטה אשר, לצורך בדיקה של מתן הנחה בפעילות המתנ"ס. אין לי ולא יהיו לי טענות על מסירת המידע ועל התוצאות העלולות להיווצר כתוצאה ממסירת מידע זה.

שם:                     חתימה: 

הנחיות 

א.יש לצרף צילום מתעודת זהות בו מופיעה הכתובת ושמות כל בני המשפחה. 

ב.אישור ממח' ארנונה ו/או הסכמה לקבל פרטים ממח' ארנונה לאחר חתימה על ויתור על סודיות.

ג.אישור מהמח' לשרותים חברתיים ו/או הסכמה לקבל פרטים מהמח' לשרותים חברתיים לאחר חתימה על ויתור סודיות .

ד.במידה ואין אישורים עפ"י סעיף ב'ו-ג' יש לצרף 3 תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים ו/או כל מסמך אחר שתומך את בקשתם.

ה.ללא האישורים הנ"ל לא תדון בקשתך. 

הצהרה 

אני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי לעיל מלאים ונכונים. אני מתחייב להודיע למתנ"ס תוך חודש ימים, בכל מקרה של שינוי בתנאים שזיכו אותי בקבלת ההנחה וידוע לי שאהיה צפוי לנקיטת אמצעים חוקיים נגדי במקרה ויתברר שהפרטים שמסרתי אינם נכונים.

___________________                                                           _______________________ 

                שם                                                                                           חתימה

 

 את הטופס יש להעתיק למסמך word להדפיס ולמלא בכתב יד.

בסיום מילוי הטופס יש לשלוח לפקס של מזכירות המתנ"ס: 04-9828483

  • מועצה אזורית מטה אשר
  • מתנסנט |חוגים