;

כללי

אולפן למחול - תקנון

תקנון האולפן למחול מטה אשר לשנת הלימודים תשע"ח 2017/18

תקנון ונהלי הרשמה

 לתשומת לב ההורים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתקנון הבאים: 

 1. שיעורי המחול יקימו בין התאריכים: 1.9.17-30.6.18 במקביל לשנת הלימודים תשע"ח
 2. פתיחת חוג והמשכיותו מותנים במספר מינימלי של משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות.
 3. היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת ל-8 תלמידים בשלוחות  הרי האולפן למחול יוכל להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול.
 4. משתתף בשיעור יחשב כ"רשום" ויורשה להשתתף רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה והתשלום: מילוי טופס וחתימתו + תשלום שנתי מלא באתר המתנ"ס, כ"כ לא ניתן לשלם עבור חלק מהפעילות. המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלומים / בתקנון או בנהלים .
 5. לקוחות החייבים כספים למתנ"ס עבור השתתפות בחוגים משנים קודמות יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה ולהשתתף רק לאחר שיסדירו את מלוא חובם.
 6. מחיר השיעור הנו שנתי המשוקלל לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה המופיעים בעמוד האחרון של טופס זה. ניתן לשלם בפריסת תשלומים שווה ללא ריבית והצמדה, אין כפל הנחות. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים דחויים. תשלום אחרון לעונה יוני 2018. בכל מקרה לא יגלוש התשלום מעבר למועד סיום הפעילות.
 7. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש מלא גם אם השתתף באופן חלקי באותו החודש .
 8. הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתכניות.
 9. עבור ימי חג ומועד וימים מיוחדים כמפורט בלוח החופשות המצורף, לא תוחזר תמורה. ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות השיעורים.

א.   האולפן שומר לעצמו את הזכות לבטל פעילויות במהלך השנה עקב אילוצים שונים. על כך תינתן הודעה מראש וההחזר יבוצע במועד בו יבחר האולפן.

ב.   פעילות מיוחדת בחופשות וחגים תיתכן על פי שיקולי האולפן, ובגין פעילות מיוחדת זו יתכן חיוב כספי נוסף.

 1. החל משעת סיום השיעורים המשתתף באחריות ההורים. במידה והתלמיד אינו משתמש בהסעות האולפן חובה להקפיד על איסוף מיד עם שעת סיום השיעור.
 2. משתתף המצטרף לפעילות במהלך השנה, יחויב בתשלום השנתי היחסי מחודש הצטרפותו ועד לסיום שנת הפעילות בהתאם למחירון.
 3. במידה וחס וחלילה יהיה צורך בהפעלת ביטוח / תביעה / תשלומי טיפול רפואי, תתקיים השתתפות עצמית של ההורים עפ"י תנאי הפוליסה.
 4. חובת המשתתף לשמור על כללי התנהגות נאותים עפ"י ההוראות, הופעה בתלבושת הייעודית, כבוד לזולת, שמירה על התקנונים.
 5. האולפן אחראי על הודעות היוצאות מטעמו ומטעם שולחיו באמצעים המקובלים, אין האולפן אחראי להודעות ברשתות חברתיות שאינן רשמיות ואשר אינן מטעמו.

נהלי ביטול השתתפות והחזרי כספים

 1. על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש לחתום על טופס הוראת ביטול באתר המתנ"ס. אין למסור הודעת ביטול למורה/מאמן/מדריך
 2. מועד הפסקת הפעילות נקבע בעת קבלת הטופס במתנ"ס ולא רטרואקטיבית או ביחס לעונה קודמת. על הפונה לוודא זאת, תאריך קבלת הטופס הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר
 3. כל הודעה על הפסקת פעילות בדרך שונה מהר"מ לא תתקבל ולא תידון, ולא יהיה החזר כספי בגינו, ללא הודעה-נחשב המשתתף כממשיך לכל דבר ועניין.
 4. עד סוף חודש מרץ 2018 ניתן לבטל השתתפותך בחוג מהיום בו נמסרה הודעת הביטול תמורת תשלום של 5% מיתרת התשלום.
 5. טופס שיתקבל במתנ"ס עד ה-15 לכל *חודש יזכה את הנרשם מתחילת החודש הבא. טופס שיתקבל לאחר ה-15 בחודש- יזוכה הנרשם מתאריך 15 לחודש הבא, * כל זאת פרט לרבעון אחרון שעליו אין החזרים החל מ31/3. דוגמא : טופס ביטול שהגיע למתנ"ס ב20/2, עליו ההחזר יחול החל מתאריך 15/3. על הרבעון האחרון - החל מתאריך 1.4.2018 לא יבוצעו החזרים ולא יאושרו ביטולים, המשתתף יחויב בעלות החוג עד לסוף השנה
 6. משתתף שיעדר חלקית מפעילות עקב טיול , מחלה, אירוע משפחתי שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת , לא יקבל את תמורת הפגישה/ות בהן לא השתתף.בהיעדרות של מעל שבועיים אם חלה המשתתף או חס וחלילה נפגע בתאונה או מקרה דומה, ימסור על כך הודעה בכתב בצרוף אישור רפואי או אישור מתאים אחר תוך חודש מתאריך האירוע. במקרה כזה יזוכה באופן יחסי
 7. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף
 8. במקרה של הפסקת פעילות לא יוחזר הסכום בגין ביטוח

 תקנון הסעות: 

 1. האולפן למחול מקיים מערך הסעות לחוגים. יובהר כי מערך ההסעות  יופעל במהלך שנת הפעילות, בהתאם למכרז שזוכה, ממקומות צירים מרכזיים בלבד, בנקודות איסוף שהינן תחנות הסעה בלבד ושיקבעו על ידי האולפן למחול. לא תתקיימנה הסעות לחזרות בסופי שבוע.
 2. התשלום עבור ההסעות יצטרף לתשלום שכר הלימוד ויתבצע ישירות באתר או  מול סיגל במחלקת פרסום ומכירות במתנ"ס "מטה אשר"  טל': 1800333567.
 3. האיסוף והפיזור לישובים יתבצע מתחנת הסעה מרכזית אחת בלבד.
 4. הנהלת האולפן למחול שומרת לעצמה את הזכות לבטל הסעה מסוימת במידה וירשמו אליה פחות מ 6 תלמידים. במקרה זה יתבצע זיכוי כספי בהתאם לעלות ההסעה.
 5. האולפן אינו מחויב לקיים איסוף מישוב שבו לומד תלמיד יחיד.

 

ב ב ר כ ה,

 אייל רייז

יו"ר הנהלת המתנ"ס

מטה אשר