;


אולם מופעים

תקנון מחלקת הספורט

שם השחקן _________ת.ז. _________

שמות ההורים/אפוטרופסיים:

האב: ________ ת.ז. ______________

האם: ________ ת.ז. ______________

מרחוב _________________________

טלפון       _______________________

דוא"ל     _______________________

 

   (להלן – "השחקן")        

השחקן הביע את רצונו לשחק בקבוצת ה______ של המועצה בעונת המשחקים 2017-2018 ;

 

והקבוצה מעוניינת כי השחקן יתאמן ויוכשר בשורותיה בעונת המשחקים 2017-2018;

 

וברצון שני הצדדים לקבוע את זכויותיהם וחובותיהם של כל צד כלפי משנהו;

 

 

נספח א' – לוח חופשות וחגים

 

 

החג/אירועחודשימים בחודש ימים בשבועפעילות חזרה לפעילות
תחילת שנת הלימודים   ספטמבר 1 שישי     
 ראש השנה ספטמבר  20-22  ד'-ו' אין פעילות  24/9 יום א' 
יום כיפור  ספטמבר  29-30  ו'-שבת  אין פעילות   1/10 יום א'
חופשת  סוכות   אוקטובר  4-12 ה'-ה' אין פעילות  13/10 יום ו' 
חנוכה  דצמבר  14-20 ה'-ד'  במתכונת מיוחדת   21/12 יום ה' 
פורים  פברואר-מרץ 

28/2-2/3

 

 ד'-ו' אין פעילות 4/3 יום א' 
פסח  אפריל 

 22/3-29/3

30/3-6/4

 ה'-ה'

ו'-ו'

פעילות מיוחדת

אין פעילות

 

8/4 יום א' 

ערב יום השואה  אפריל  11   ו'-ו' אין פעילות  
ערב יום הזיכרון  אפריל 17   ד' פעילות תסתיים ב 18:00  
יום הזיכרון ויום העצמאות אפריל 18-19 ג' אין פעילות  20/4 יום ו'
ל"ג בעומר מאי 2 ד'-ה' מתכונת מיוחדת  
שבועות מאי 19-20 יום ד' אין פעילות  21/5
 תחילןת חופשת הקיץ  יולי  1  יום א'    

 

 

 

 1. מבוא
 1. הכותרות בתקנון זה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות התקנון.
 1. תקנון זה הוא אישי ומיוחד והוא קובע באורח בלעדי וממצה את התנאים, הזכויות והחובות של הצדדים לתקנון זה בכל הקשור לשיתופו של השחקן בקבוצה.
 1. קבלת שחקן למועדון ואישור תחילת פעילותו מותנים באישור רכז המועדון ובעמידה בכל הדרישות המפורטות בטופס זה.
 1. נספחים

נספח א' – לוח חופשות וחגים.

 נספח ב' – הצהרת בריאות.

 נספח ג' – קישורים לתקנון ונהלי איגוד/התאחדות הרלוונטי.               

 נספח ד' – רשימת שמות ופרטי בעלי התפקידים במחלקת הספורט.

 נספח ה' – דף מידע למצטרף.

 נספח ו' – מחירון המתנ"ס.

 

 1. תקופת התקנון – עונת 2017-2018

 

 1. תוקפן של ההסכמות על פי תקנון זה הן לעונת המשחקים 2017-2018, דהיינו מיום 01/08/2017 ועד ליום 31/07/2018 .
 2. מחלקת הספורט במתנ"ס שומרת על הזכות לבטל מספר אימונים סביר במהלך השנה עקב אירועים שונים, השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכו'. על ביטול כאמור תינתן הודעה מראש, והחזרי הפעילות יבוצעו במועד בו תבחר המועצה.

 רשימת חגי ישראל לשנת הפעילות הנוכחית מצורפת כנספח א' לתקנון.

 1. בתקופת הפעילות, שפורטה לעיל, השחקן יפעל בשורות הקבוצה השייכת למטה אשר, בהתאם להחלטות מאמן הקבוצה, רכז המועדון ומחלקת הספורט.
 1. מובהר ומוסכם בזאת כי תקנון זה יכנס לתוקפו רק לאחר שיונפק לשחקן כרטיס שחקן בקבוצה ולאחר שהשחקן ירשם באיגוד ______ כשחקן פעיל בקבוצה לעונת המשחקים 2017-2018.

 4.    הצהרות והתחייבויות השחקן

 1. הורי השחקן מצהירים בזאת, בהצהרת הבריאות המצורפת לתקנון כנספח ב', כי הוא בריא וכשיר למשחק ביום חתימת תקנון זה וכי הוא בעל כושר גופני ומקצועי מתאימים ובעל הידע, הניסיון והיכולת לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה.
 1. הורי השחקן מצהירים בזאת, כי קראו את האמור בתקנוני האיגוד/ההתאחדות המצורפים כנספח ג' לתקנון, וכי הבינו את תוכנם ואת מחויבויותיהם על פיהם, לרבות בכל הנוגע לנוהל העברת ושחרור שחקן ולעלויות הכרוכות בכך, וכי הם מתחייבים לפעול כאמור בהם.
 1. שחקן (שגילו מעל 17 שנים) מצהיר בזאת כי ברור לו כי לצורך השתתפותו כשחקן פעיל בקבוצה ובהתאם לאופי פעילות הקבוצה, יהא עליו לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה גם בשעות הערב/לילה ו/או בשבתות וחגים והוא מוותר בזאת בוויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 1. השחקן מתחייב בזאת להשתתף באורח פעיל בכל אימוני הקבוצה ובמשחקים בהם יוצב למשחק על פי הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה.
 1. השחקן מתחייב להודיע למנהל הקבוצה או מאמן הקבוצה מראש על רצונו להעדר מאימון או  משחק של הקבוצה והוא יהא רשאי להעדר אך ורק באישור מראש.
 1. השחקן מתחייב למלא באופן מלא ומדויק אחר הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה או כל ממלא תפקיד אחר שימונה מטעם הנהלת הקבוצה, בכל הקשור לפעילותו בקבוצה.
 1. השחקן מתחייב להתנהג התנהגות ספורטיבית תוך שמירה על כבוד עיסוקו, כבוד הקבוצה ושמה.
 1. השחקן מצהיר כי ידוע לו שמחלקת הספורט במועצה שומרת לעצמה את הזכות להשעותו עקב אי עמידה בנהלי הקבוצה ו/או בשל התנהגות בלתי הולמת, שלו או של הוריו, ו/או בגין התנהגות פוגענית המסכנת את השחקנים האחרים ו/או בשל פגיעה במוניטין הקבוצה ו/או מכל סיבה אחרת שתפורט ותינתן בכתב לשחקן.

 

 1. במידה והשחקן יהיה מעוניין להפסיק את פעילותו הוא מתחייב להודיע על כך למועדון בכתב לרכז הענף ולמזכירות מחלקת הספורט ולעדכן את קופת המתנ"ס במייל matkupa@matteasher.org.il , בפקס 04-9828483 או במסירה ידנית למחלקת הספורט במתנ"ס מטה אשר.

 

 1. השחקן מצהיר כי ידוע לו כי כל הודעת ביטול אחרת לא תתקבל ולא תידון.

 

 1. שחקן בפעילות תחרותית אשר יודיע על הפסקת פעילות, עד סוף חודש מרץ 2018 ניתן לבטל השתתפותו בפעילות מהיום בו נמסרה הודעת הביטול תמורת תשלום של 5% מיתרת התשלום וחיוב בגובה מרכיב ביגוד / ציוד אישי במידה בו ניתן בעלות החוג .

החל מתאריך 1.4.2018 לא יבוצעו החזרים כספיים ולא יאושרו ביטולים, המשתתף מחויב בעלות החוג עד לסוף השנה.

*למעט משתתפי נוער/בוגרים (שאינם תלמידים) אשר עלות הביטוח יחול עליהם בנוסף לסעיף 4.11

 

 1. השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוחזרו לו כספים בגין ימי היעדרות מאימונים או משחקים, אף אם ההיעדרות הינה בגין מחלה ו/או פציעה. במקרים בהם ההיעדרות בגין מחלה ו/או פציעה הינה לתקופה העולה על חודש, על השחקן להגיש על כך הודעה בכתב בצירוף המסמכים הרפואיים המתאימים , והוא יהיה זכאי לזיכוי בגובה 50% מהתשלום החודשי, החל מהחודש השני להיעדרות כאמור.
 1. בכל מקרה של השעיה – אין החזר כספי.
 1. השחקן מתחייב כי החל מיום חתימת תקנון זה ועד תום עונת המשחקים בגינה נחתם, לא ינהל משא ומתן, לא יתאמן ולא ישחק בקבוצה או במועדון אחר מישראל או מחוצה לה, אלא אם כן קיבל הסכמה מראש ובכתב מהקבוצה, לאחר שהודיע לה בכתב על רצונו לעשות כן.
 1. השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוכל להשתחרר מהקבוצה ולעבור לקבוצה אחרת, אלא לאחר שיוסכם וישולם לקבוצה הפיצוי (שגובהו נקבע בתקנון ו/או כפי שיוסכם בין שתי הקבוצות) בגין אימונו וקידומו ("דמי השבחה"), ובהתאם לנהלי האיגודים וההתאגדויות ובכפוף לגילו של השחקן.

 

 1. תשלומים וזיכויים
 1. התשלום השנתי של השחקן לקבוצה עבור השתתפות בעונת המשחקים יהיה על פי מחירון המתנ"ס המצורף כנספח ו', וניתן יהיה לפרוס אותו לעד 8 תשלומים שווים ורצופים כאשר התשלום האחרון יפרע לא יאוחר מחודש יוני.
 1. תשלומים נוספים אשר יחולו על השחקן יכללו בדיקה רפואית (כמתחייב בחוק הספורט), דמי חידוש/רישום כרטיס במידה ומתקיים, פיקדון בגין קבלת תלבושת מועדון במידה ומתקיים, נסיעות למשחקי בית וחוץ ולפעילויות מיוחדות, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת הביטוח ותשלום עבור טיפול רפואי.
 1. ביטול או החזר של המחאה יחויב בעמלת ביטול להמחאה.
 1. נהלי הזיכוי ו/או החזר כספי יהיו כמפורט בסעיף 4.11-4.15 לעיל.

 

 1. ביטוח תאונות תלמידים 

בוצע בכל מוסד חינוכי בו לומד המשתתף למשך כל ימות השנה, 24 שעות ביממה בכל פעילותיו והמתנ"ס.

משתתף אשר אינו תלמיד (נוער/בוגרים) מחוייב בביטוח שיבוצע ע"י הקבוצה והמשתתף יחוייב בעלות נוספת עבור הביטוח.

 

 1. הצהרות והתחייבויות הקבוצה
 1. פתיחת קבוצה והמשכיותה מותנים במספר מינימלי של משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות. היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת למספר המינימלי (פרוט מלא מצוי במידע במחלקה), יוכל המתנ"ס להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.
 1. החל משעת סיום הפעילות – המשתתפים באחריות הוריהם, חובה להקפיד על שעת איסוף בתום הפעילות.
 1. ט.ל.ח , המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנים ,בתכניות ובלוח הזמנים.
 1. העברה/שחרור שחקן מאגודת ספורט ייעשו עפ"י תקנוני האיגוד בכפוף לנהלי האגודה והמתנ"ס, לאחר הסדרת חובות השחקן.

 

 1. הוראות משלימות 

2.1  תקנון זה מגבש ומסכם כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת שנעשתה בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב, ואשר אינה מופיעה בתקנון זה, וכן לא יהא תוקף לכל מצג ו/או התחייבות אחרים אשר לא מצאו את ביטויים במסגרת תקנון זה.

 

 1. כל הודעה מצד אחד למשנהו ובכל עניין שיש להודיעו בנוגע לתקנון זה או על פיו תהיה בכתב, וכתובות הצדדים לעניין זה הם כמפורט בכותרת תקנון זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום לכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה שלושה ימי עסקים למן משלוחה כאמור ועם מסירתה - אם נמסרה ביד.

 

 1. שמירה הדדית על הקבוע בתקנון זה תאפשר לקיים עונת פעילות מוצלחת.

 

 

 

                                                                                                ___________________   

                                                                                                           השחקן והוריו

הבהרות :

המתנ"ס שומר על זכותו לבצע החזרי פעילות שנדחו מסיבות שונות במועדים שיבחר, כולל בימי חופשה, וכולל בחודש יולי,

על החזרים אלו תצא הודעה מראש. 

בימי חג, חופשה ומועד הר"מ שלא תתקיים בהם פעילות – לא תוחזר תמורה, ימים אלו נלקחו בחשבון בעת ביצוע התמחור השנתי של הפעילות.

נספח ב' – הצהרת בריאות

 

            א.          האם ילדכם רשאי/ת להשתתף בכל הפעילויות הכרוכות                 לא                כן

                         במאמץ סביר? אם לא ציין באילו פעילויות לא ישתתף            

            ב.           האם ילדכם סובל/ת או סבל/ה בעבר מבעיות לב                      לא                כן

            ג.           האם ילדכם עבר/ה ניתוחים ? איזה?                                   לא               כן                                    פרט/י____________________

           ד.       האם ילדכם סובל/ת ממחלת הנפילה או נוטה להתעלפות?               לא                  כן

          ה.        האם ילדכם סובל/ת ממחלות בדרכי הנשימה/אסטמה?                  לא                   כן

           ו.         האם ילדכם סובל/ת מאלרגיות כלשהן (כולל מזון)?                     לא                  כן

           ז.         האם ילדכם רגיש/ה לעקיצות דבורים?                                    לא                 כן         

           ח.         האם  ילדכם רגיש/ה לפניצילין או תרופה אחרת?                       לא                 כן

          ט.         אם כן , ציין איזו לאיזו תרופה? _________

          י.  האם ילדכם מקבל כיום תרופה כלשהי באופן קבוע ?                            לא                  כן          

אם כן , ציין איזו תרופה__________

                                 יא.        מידע נוסף שעלינו לקבל _________________________

 • הנני מצהיר כי לנרשם אין מגבלות רפואיות.
 • הריני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המפורטות להלן אין מניעה להשתתפותו בתחום הפעילות.
 • הערות בריאות:______________________________________________________
 • הריני מצהיר ומתחייב לעדכן את המתנ"ס מראש במידה ויש שינוי במצבו הבריאותי של הנרשם.
 • במידה וקיימת בעיה רפואית באחריותי לוודא כי הנרשם יישא עימו מזרק/משאף וכל עזר רפואי שנדרש.
 • הריני מאשר קבלת מידע לגבי אירועים ופעילויות של המתנ"ס ומחלקותיו בכתובת דוא"ל