;

כללי

תקנון מועדוני כדורעף

תקנון מחלקת הספורט – מועצה אזורית מטה אשר


שם השחקן _________ת.ז. _________
שמות ההורים/אפוטרופסיים:
האב: ________ ת.ז. ______________
האם: ________ ת.ז. ______________
מרחוב _________________________
טלפון _______________________
דוא"ל _______________________

(להלן – "השחקן")


השחקן הביע את רצונו לשחק בקבוצת הכדורעף של בית הספר בעונת המשחקים 2017-2018 ;

והקבוצה מעוניינת כי השחקן יתאמן ויוכשר בשורותיה בעונת המשחקים 2017-2018;

וברצון שני הצדדים לקבוע את זכויותיהם וחובותיהם של כל צד כלפי משנהו;


1. מבוא

1.1 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות התקנון.

1.2 תקנון זה הוא אישי ומיוחד והוא קובע באורח בלעדי וממצה את התנאים, הזכויות והחובות של הצדדים לתקנון זה בכל הקשור לשיתופו של השחקן בקבוצה.

1.3 קבלת שחקן למועדון ואישור תחילת פעילותו מותנים באישור רכז המועדון ובעמידה בכל הדרישות המפורטות בטופס זה.

2. נספחים

נספח א' – לוח חופשות וחגים.

נספח ב' – הצהרת בריאות.

נספח ג' – קישורים לתקנון ונהלי איגוד/התאחדות הרלוונטי.

נספח ד' – רשימת שמות ופרטי בעלי התפקידים במחלקת הספורט.

נספח ה' – דף מידע למצטרף.

נספח ו' – מחירון המתנ"ס.

3. תקופת התקנון – עונת 2017-2018

3.1 תוקפן של ההסכמות על פי תקנון זה הן לעונת המשחקים 2017-2018, דהיינו מיום 01/08/2017 ועד ליום 31/07/2018 .
3.2 מחלקת הספורט במתנ"ס שומרת על הזכות לבטל מספר אימונים סביר במהלך השנה עקב אירועים שונים, אילוצי בית הספר , השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכו'. על ביטול כאמור תינתן הודעה מראש, והחזרי הפעילות יבוצעו במועד בו תבחר המועצה.

רשימת חגי ישראל לשנת הפעילות הנוכחית מצורפת כנספח א' לתקנון.

3.3 בתקופת הפעילות, שפורטה לעיל, השחקן יפעל בשורות הקבוצה השייכת למועדון הבית ספרי ומטה אשר, בהתאם להחלטות רכז המועדון, רכז הענף ומחלקת הספורט.

3.4 מובהר ומוסכם בזאת כי תקנון זה יכנס לתוקפו רק לאחר שיונפק לשחקן כרטיס שחקן בקבוצה ולאחר שהשחקן ירשם בהתאחדות הספורט לבתי הספר כשחקן פעיל בקבוצה לעונת המשחקים 2017-2018.

4. הצהרות והתחייבויות השחקן

4.1 הורי השחקן מצהירים בזאת, בהצהרת הבריאות המצורפת לתקנון כנספח ב', כי הוא בריא וכשיר למשחק ביום חתימת תקנון זה וכי הוא בעל כושר גופני ומקצועי מתאימים ובעל הידע, הניסיון והיכולת לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה.

4.2 הורי השחקן מצהירים בזאת, כי קראו את האמור בתקנוני האיגוד/ההתאחדות המצורפים כנספח ג' לתקנון, וכי הבינו את תוכנם ואת מחויבויותיהם על פיהם.

4.3 שחקן (שגילו מעל 17 שנים) מצהיר בזאת כי ברור לו כי לצורך השתתפותו כשחקן פעיל בקבוצה ובהתאם לאופי פעילות הקבוצה, יהא עליו לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה גם בשעות הערב/לילה ו/או בשבתות וחגים והוא מוותר בזאת בוויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

4.4 השחקן מתחייב בזאת להשתתף באורח פעיל בכל אימוני הקבוצה ובמשחקים בהם יוצב למשחק על פי הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה.

4.5 השחקן מתחייב להודיע למנהל הקבוצה או מאמן הקבוצה מראש על רצונו להעדר מאימון או משחק של הקבוצה והוא יהא רשאי להעדר אך ורק באישור מראש.

4.6 השחקן מתחייב למלא באופן מלא ומדויק אחר הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה או כל ממלא תפקיד אחר שימונה מטעם הנהלת הקבוצה, בכל הקשור לפעילותו בקבוצה.

4.7 השחקן מתחייב להתנהג התנהגות ספורטיבית תוך שמירה על כבוד עיסוקו, כבוד הקבוצה ושמה.

4.8 השחקן מצהיר כי ידוע לו שמחלקת הספורט במועצה שומרת לעצמה את הזכות להשעותו עקב אי עמידה בנהלי הקבוצה ו/או בשל התנהגות בלתי הולמת, שלו או של הוריו, ו/או בגין התנהגות פוגענית המסכנת את השחקנים האחרים ו/או בשל פגיעה במוניטין הקבוצה ו/או מכל סיבה אחרת שתפורט ותינתן בכתב לשחקן.

4.9 במידה והשחקן יהיה מעוניין להפסיק את פעילותו הוא מתחייב להודיע על כך למועדון בכתב לרכז הענף ולמזכירות מחלקת הספורט ולעדכן את קופת המתנ"ס במייל matkupa@matteasher.org.il , בפקס 04-9828483 או במסירה ידנית למחלקת הספורט במתנ"ס מטה אשר.

4.10 השחקן מצהיר כי ידוע לו כי כל הודעת ביטול אחרת לא תתקבל ולא תידון.

4.11 שחקן בפעילות תחרותית אשר יודיע על הפסקת פעילות, עד סוף חודש מרץ 2018 ניתן לבטל השתתפותו בפעילות מהיום בו נמסרה הודעת הביטול תמורת תשלום של 5% מיתרת התשלום וחיוב בגובה מרכיב ביגוד / ציוד אישי במידה בו ניתן בעלות החוג .
החל מתאריך 1.4.2018 לא יבוצעו החזרים כספיים ולא יאושרו ביטולים, המשתתף מחויב בעלות החוג עד לסוף השנה.
*למעט משתתפי נוער/בוגרים (שאינם תלמידים) אשר עלות הביטוח יחול עליהם בנוסף לסעיף 4.11


4.12 השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוחזרו לו כספים בגין ימי היעדרות מאימונים או משחקים, אף אם ההיעדרות הינה בגין מחלה ו/או פציעה. במקרים בהם ההיעדרות בגין מחלה ו/או פציעה הינה לתקופה העולה על חודש, על השחקן להגיש על כך הודעה בכתב בצירוף המסמכים הרפואיים המתאימים , והוא יהיה זכאי לזיכוי בגובה 50% מהתשלום החודשי, החל מהחודש השני להיעדרות כאמור.

4.13 בכל מקרה של השעיה – אין החזר כספי.

5. תשלומים וזיכויים

5.1 התשלום השנתי של השחקן לקבוצה עבור השתתפות בעונת המשחקים יהיה על פי מחירון המתנ"ס המצורף כנספח ו', וניתן יהיה לפרוס אותו לעד 10 תשלומים שווים ורצופים כאשר התשלום האחרון יפרע לא יאוחר מחודש יוני.

5.2 תשלומים נוספים אשר יחולו על השחקן יכללו בדיקה רפואית (כמתחייב בחוק הספורט), דמי חידוש/רישום כרטיס במידה ומתקיים, פיקדון בגין קבלת תלבושת מועדון במידה ומתקיים, נסיעות למשחקי בית וחוץ ולפעילויות מיוחדות, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת הביטוח ותשלום עבור טיפול רפואי.

5.3 ביטול או החזר של המחאה יחויב בעמלת ביטול להמחאה.

5.4 נהלי הזיכוי ו/או החזר כספי יהיו כמפורט בסעיף 4.11-4.15 לעיל.

6. ביטוח תאונות תלמידים

בוצע בכל מוסד חינוכי בו לומד המשתתף למשך כל ימות השנה, 24 שעות ביממה בכל פעילותיו והמתנ"ס.
משתתף אשר אינו תלמיד (נוער/בוגרים) מחוייב בביטוח שיבוצע ע"י הקבוצה והמשתתף יחוייב בעלות נוספת עבור הביטוח.1. הצהרות והתחייבויות הקבוצה

1.1 פתיחת קבוצה והמשכיותה מותנים במספר מינימלי של משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות. היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת למספר המינימלי (פרוט מלא מצוי במידע במחלקה), יוכל המתנ"ס להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.

1.2 ט.ל.ח , המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנים ,בתכניות ובלוח הזמנים.

2. הוראות משלימות

2.1 תקנון זה מגבש ומסכם כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת שנעשתה בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב, ואשר אינה מופיעה בתקנון זה, וכן לא יהא תוקף לכל מצג ו/או התחייבות אחרים אשר לא מצאו את ביטויים במסגרת תקנון זה.

2.2 כל הודעה מצד אחד למשנהו ובכל עניין שיש להודיעו בנוגע לתקנון זה או על פיו תהיה בכתב, וכתובות הצדדים לעניין זה הם כמפורט בכותרת תקנון זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום לכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה שלושה ימי עסקים למן משלוחה כאמור ועם מסירתה - אם נמסרה ביד.

2.3 שמירה הדדית על הקבוע בתקנון זה תאפשר לקיים עונת פעילות מוצלחת.
___________________
השחקן והוריונספח א' – לוח חופשות וחגים

החג/אירוע

חודש

ימים בחודש

ימים בשבוע

פעילות

חזרה לפעילות

תחילת שנת הלימודים

ספטמבר

1

שישי

ראש השנה

ספטמבר

20-22

ד'-ו'

אין פעילות

24/9 יום א'

יום כיפור

ספטמבר

29-30

ו'-שבת

אין פעילות

1/10 יום א'

חופשת סוכות

אוקטובר

4-12

ה'-ה'

אין פעילות

13/10 יום ו'

חנוכה

דצמבר

14-20

ה'-ד'

במתכונת מיוחדת

21/12 יום ה'

פורים

פברואר - מרץ

28/2-2/3

ד'-ו'

אין פעילות

4/3 יום א'

פסח

אפריל

22/3-29/3

ה'-ה'

פעילות מיוחדת

30/3-6/4

ו'-ו'

אין פעילות

8/4 יום א'

ערב יום השואה

אפריל

11

ד'

פעילות תסתיים ב-18:00

ערב יום הזיכרון

אפריל

17

ג'

פעילות תסתיים ב-18:00

יום הזיכרון ויום העצמאות

אפריל

18-19

ד'-ה'

אין פעילות

20/4 יום ו'

ל"ג בעומר

מאי

2

יום ד'

מתכונת מיוחדת

שבועות

מאי

19-20

שבת - ראשון

אין פעילות

21/5

תחילת חופשת הקיץ

יולי

1

יום א'

 

הבהרות : 

המתנ"ס שומר על זכותו לבצע החזרי פעילות שנדחו מסיבות שונות במועדים שיבחר, כולל בימי חופשה, וכולל בחודש יולי,
על החזרים אלו תצא הודעה מראש.

בימי חג, חופשה ומועד הר"מ שלא תתקיים בהם פעילות – לא תוחזר תמורה, ימים אלו נלקחו בחשבון בעת ביצוע התמחור השנתי של הפעילות.

נספח ב' – הצהרת בריאות

1. חבר בקופת חולים: כללית/מכבי/לאומית/אחר ____________ (הקף בעיגול)
2. אנא מלא/י את הפרטים הבאים במלואם :
א. האם ילדכם רשאי/ת להשתתף בכל הפעילויות הכרוכות לא כן
במאמץ סביר? אם לא ציין באילו פעילויות לא ישתתף
ב. האם ילדכם סובל/ת או סבל/ה בעבר מבעיות לב לא כן
ג. האם ילדכם עבר/ה ניתוחים ? איזה? לא כן פרט/י____________________
ד. האם ילדכם סובל/ת ממחלת הנפילה או נוטה להתעלפות? לא כן
ה. האם ילדכם סובל/ת ממחלות בדרכי הנשימה/אסטמה? לא כן
ו. האם ילדכם סובל/ת מאלרגיות כלשהן (כולל מזון)? לא כן
ז. האם ילדכם רגיש/ה לעקיצות דבורים? לא כן
ח. האם ילדכם רגיש/ה לפניצילין או תרופה אחרת? לא כן
ט. אם כן , ציין איזו לאיזו תרופה? _________
י. האם ילדכם מקבל כיום תרופה כלשהי באופן קבוע ? לא כן
אם כן , ציין איזו תרופה__________
יא. מידע נוסף שעלינו לקבל _________________________
• הנני מצהיר כי לנרשם אין מגבלות רפואיות.
• הריני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המפורטות להלן אין מניעה להשתתפותו בתחום הפעילות.
• הערות בריאות:______________________________________________________
• הריני מצהיר ומתחייב לעדכן את המתנ"ס מראש במידה ויש שינוי במצבו הבריאותי של הנרשם.
• במידה וקיימת בעיה רפואית באחריותי לוודא כי הנרשם יישא עימו מזרק/משאף וכל עזר רפואי שנדרש.
• הריני מאשר קבלת מידע לגבי אירועים ופעילויות של המתנ"ס ומחלקותיו בכתובת דוא"ל
• הריני מאשר שימושכם בצילומים שונים שיתכן ויצולמו בפעילותי לצורך פרסומיכם וללא בקשת תמורה כלשהי בגינם.
• הריני מאשר כי קיבלתי ואו הובאו לידיעתי דפי התקנון המלאים ולוח חופשות וחגים.

הנני מאשר שקראתי והסכמתי לתקנות ותקנון המתנ"ס ומתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש.


שם ההורה:________________ תאריך:____________ חתימה:__________________


נספח ג' – תקנון טפסים ונהלי איגוד/התאחדות


כדורגל

http://football.org.il/Forms/Pages/Form_Pro.aspx


כדורסל

http://ibasketball.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/


כדורעף

תקנונים וטפסים איגוד הכדורעף
התאחדות הספורט לבתי הספר

טניס

http://www.ita.co.il/news.php?extend.2151
http://www.ita.co.il/news.php?extend.44.5

התעמלות

http://www.gym.org.il/tofes.aspנספח ד' – רשימת שמות ופרטי בעלי התפקידים במחלקת הספורט


מנהלה
גל מנצור – מנהל מחלקת הספורט – 049109005
מתן נחמיאס
שירית
אליז

כדורגל
שמוליק אמירה- רכז מועדון
מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005


כדורסל
יקי שלום- רכז מועדון
עודד פרידמן- מ"מ רכז
מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005


כדורעף
איתי קדם – רכז מועדון
עידו כהן- רכז מקצועי
מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005

טניס
רועי זיו- רכז מועדון
מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005

התעמלות
מור שרון – רכזת מועדון
מאמנים – על פי רשימה קיימת במחלקה, בטלפון : 04-9109004 / 04-9109005נספח ה' – דף מידע למצטרף

דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (כדורסל)
בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון דמי העברה של איגוד הכדורסל, להלן זכויותייך וחובותייך:
1. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הינך שחקן רשום באגודת הספורט מטה אשר.
2. במידה ותחליט כי ברצונך לעבור לשחק בקבוצה אחרת, אלו עיקרי ההנחיות שתחויב לפעול לפיהן:
(א) אם עד לתום עונת המשחקים הנוכחית לא הגיעו הצדדים להסכם ו/או הסתיים החוזה בין הקבוצה לבין השחקן, רשאי השחקן לעבור לקבוצה אחרת בתנאים הללו:
• הקבוצה המקבלת תנהל מו"מ עם הקבוצה המעבירה באשר לגובה הפיצוי בגין אימונו, קידומו והשבחתו של השחקן. אם יגיעו לידי הסכמה – יועבר השחקן לקבוצה הקולטת.
• אם לא יגיעו הקבוצות להסכמה, יחולו ההוראות הבאות:
(1) לקבוצה המעבירה תהיה זכות סירוב להעברה.
(2) כשמדובר בשחקן בגילאים 15-18 הרשום שתי עונות כדורסל, והקבוצה ויתרה על זכות הסירוב ו/או סירב השחקן להישאר בקבוצה, תשלם הקבוצה הקולטת 500 דולר לפי השער היציג, לכל עונה בה שיחק בקבוצה המעבירה.

דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (כדורגל)
בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של התאחדות הכדורגל, להלן זכויותייך וחובותייך:
1. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הינך שחקן רשום באגודת הספורט מטה אשר.
2. במידה ותחליט כי ברצונך לעבור לשחק בקבוצה אחרת, אלו עיקרי ההנחיות שתחויב לפעול לפיהן:
• כשמדובר במעבר מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה מקצוענית, וגילך מעל ל- 17 שנים, הינך רשאי לעבור אף ללא הסכמת הקבוצה, אולם קבוצתך תהיה זכאית לקבל פיצוי מהקבוצה הקולטת עבור אימונך וקידומך.
ככל שלא יגיעו להסכמה לגבי גובה הפיצוי יפסוק בעניין המוסד למעמד השחקן.
• כשמדובר במעבר מקבוצה מקצוענית לקבוצה מקצוענית אחרת, והחוזה עם הקבוצה הסתיים ניתן לעבור לקבוצה אחרת בכפוף לכך שהקבוצה המעבירה תהיה זכאית לפיצוי בגין אימונך וקידומך. אם יגיעו להסכמה על גובה הפיצוי, תפעל הקבוצה הקולטת כאמור בתקנון הרישום (המצורף לנספח זה) .
אם לא יגיעו הקבוצות להסכמה בדבר גובה הפיצוי, וגילך הינו מעל 17 שנים ומתחת ל- 21 שנים , תישאר בקבוצה עד להסכמה.
ככל שגילך הוא מעל 15 שנים ומתחת ל- 17 שנים – תוכל לעבור קבוצה ב תום העונה, והקבוצה המעבירה תהיה זכאית לפיצוי מוסכם, ובאים הסכמה – לפיצוי שיקבע על ידי המוסד למעמד השחקן, ובכל מקרה לא יפחת מהסכום המצוין בטבלת העברות קטין המצורפת לנספח זה.


נספח ו' – מחירון המתנ"ס

מועדון הכדורגל –

כל קבוצות ליגה לכדורגל- - 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 3900 ₪ . הערות : המחיר כולל 2 ערכות 370 ₪ .

קבוצת נוער – אגודה - 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 2100 ₪ . הערות : המחיר כולל 2 ערכות 370 ₪

מועדון הכדורסל –

ליגה לכדורסל - צעירים/לאומית/מחוזית - 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום ₪ 4500. הערות : המחיר כולל ערכה 250 ₪

ליגה לכדורסל קטסל ב' + בנות - 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 3500 ₪ . הערות : המחיר כולל ערכה 250 ₪ .

מועדון הטניס-

טניס תחרותי צעיר 3 +2 כושר- 12 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 6950 ₪ , הערות : תוספת יחידת כושר.

טניס תחרותי בנוני 4 + 2 כושר 12 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 8400 ₪ , הערות : תוספת הסעה אחת בשבוע .

טניס תחרותי בוגר 5 + 2 כושר 12 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 10800 ₪ , הערות : תוספת הסעה אחת בשבוע .

מועדון ההתעמלות –

התעמלות קרקע תחרותי 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 3100 ₪ .

התעמלות ראווה תחרותי צעירה 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 2800 ₪ .

התעמלות ראווה תחרותי 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 3100 ₪ .

מועדון הכדורעף -

אקדמיה (נוער) 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום ₪ 4500 . הערות : המחיר שנתי כולל ערכה 200 ₪ .

נוער ליגת על/תיכונים 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 1300 ₪ . הערות : המחיר שנתי כולל ערכה 200 ₪ .

נוער בנות – 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 3000 ₪ . הערות : המחיר השנתי כולל ערכה 200 ₪ .

נערים - 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 1600 ₪ . הערות : המחיר השנתי כולל ערכה 200 ₪ .

כדורעף מועדון אופק / סו"צ - 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 2750 ₪ . הערות : המחיר שנתי כולל ערכה 200 ₪ .

כדורעף מרכז מצוינות בנים 10 חודשי פעילות , סה"כ לתשלום 600 ₪ , הערות : המחיר שנתיכללי- פעילויות שאינן פעילות מתמשכת ,ושאינן זוכות להנחה

מחנות אימון, טורנירים, ציוד, סיומי שנה, פעילות בחו"ל, שכירויות כלים/מבנים, פעילויות מיוחדות, אירועים מיוחדים