טפסים

טופס בקשה להנחה בפעולות מתנ"ס מטה אשר -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד ועדת ההנחות של מתנ"ס מטה אשר

הנחיות

א.יש לצרף צילום מתעודת זהות בו מופיעה הכתובת ושמות כל בני המשפחה.

ב.אישור ממח' ארנונה ו/או הסכמה לקבל פרטים ממח' ארנונה לאחר חתימה על ויתור על סודיות.

ג.אישור מהמח' לשרותים חברתיים ו/או הסכמה לקבל פרטים מהמח' לשרותים חברתיים לאחר חתימה על ויתור סודיות כמו כן יש לצרף דפי בנק 3 חודשים אחרונים.

ד.במידה ואין אישורים עפ"י סעיף ב'ו-ג' יש לצרף 3 תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים ו/או כל מסמך אחר שתומך את בקשתם.

ה.ללא האישורים הנ"ל לא תדון בקשתך.

את הטפסים הנדרשים יש לשלוח לכתובת המייל: sigal@matteasher.org.il (בכותרת לכתוב שם מלא ובקשה לדיון בהנחה) ללא האישורים הנ"ל לא תדון בקשתך.

 

מצב משפחתי
פרטים על הילדים:
אני פונה אליכם בבקשה לאשר לי הנחה עבור:
ויתור על סודיות (למטופל במחלקה לשירותים חברתיים בלבד): בזה אני מסכים/ה שהמחלקה לשירותים חברתיים תמסור דו"ח סוציאלי אודות מצבי ומצב בני משפחתי. הדו"ח יכלול פרטים אישיים, אבחונים רפואיים, פסיכולוגיים וכל מידע רלוונטי נוסף למתנ"ס מטה אשר, לצורך בדיקה של מתן הנחה בפעילות המתנ"ס. אין לי ולא יהיו לי טענות על מסירת המידע ועל התוצאות העלולות להיווצר כתוצאה ממסירת מידע זה.
ויתור על סודיות (מח' ארנונה ): בזה אני מסכים/ה שמח' ארנונה של מועצה אזורית מטה אשר תמסור מידע לגבי סה"כ הכנסותיי לנפש וכל מידע רלוונטי נוסף למתנ"ס מטה אשר, לצורך בדיקה של מתן הנחה בפעילות המתנ"ס. אין לי ולא יהיו לי טענות על מסירת המידע ועל התוצאות העלולות להיווצר כתוצאה ממסירת מידע זה.
הצהרה אני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי לעיל מלאים ונכונים. אני מתחייב להודיע למתנ"ס תוך חודש ימים, בכל מקרה של שינוי בתנאים שזיכו אותי בקבלת ההנחה וידוע לי שאהיה צפוי לנקיטת אמצעים חוקיים נגדי במקרה ויתברר שהפרטים שמסרתי אינם נכונים.