טפסים

תקנון טניס -

הנחיות למילוי הטופס:

דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (טניס)

 

 תקנון טפסים ונהלי איגוד/התאחדות

לחצו כאן 

 

 לחצו כאן 

 

בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של איגוד הטניס, להלן זכויותייך וחובותייך:

1. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הנך שחקן רשום באגודת הספורט מטה אשר.
2. קבוצות הספורט הר"מ יהיו כפופות לפעילות האיגודים / מרכז קהילתי ולוחות הפעילות שלהם .
א. תאריכי פעילויות קבוצות הליגות/אגודות הר"מ בתחרויות ומשחקים של האיגודים ואו בכלל יהיו עפ"י לו"ז התחרויות המפורסמים באתרי האיגודים.
ב. ההשתתפות במפעלים אלו יהיו בכפוף לאישור נציג מחלקת הספורט במרכז הקהילתי .
ג. פעילות נבחרות טניס תתקיים השנה בין התאריכים 1.9.2019 – 31.8.2020 (12 חודשים בשנה)
ד. פעילות טניס העממי תתקיים השנה בין התאריכים 1.9.2019 – 30.6.2020 .

3. במידה ויבחר המרכז הקהילתי לקיים מחנה אימון בחודש יולי / אוגוסט / חגים – יהיה התשלום בנפרד ובהתאם לעלויות מחנה אימון.
4. התנהגות ומשמעת באימונים - במקרה של שחקן שמפריע למאמן ו/או לשאר משתתפי החוג, מחלקת הספורט רשאית להשעותו מידית .
5. כ"כ רשאי המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים ואו חוסר בטופס רישום ואו אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים שלו או של הוריו - לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות.
6. ביטול אימונים – אימונים אשר יבוטלו על ידי מחלקת הספורט (ולא בימים של גשם) יושלמו במלואם בימים מרוכזים שיקבעו ע"י המחלקה, אי הגעת משתתף ליום/ימים מרוכזים אלו לא תקנה לו זיכוי כספי ואו שיעור השלמה ביום אחר.
7. אי הגעה לאימון מצד הילד – ילד אשר מחסיר אימון עקב מחלה או סיבה כלשהי, יוכל להשלים את האימון עם קבוצה אחרת. חשוב לציין – השלמת האימונים לא תמיד תתאפשר בתוך היישוב, לעתים האפשרות להשלים אימון תהיה ביישוב אחר.
ילד אשר מפר כללי התנהגות במהלך האימונים שלו לא יוכל להשלים אימונים עם קבוצה אחרת.
8. במקרים של ביטול אימונים עקב התנגשות עם פעילות איגוד , פעילות פרטית , תחרות וכיו"ב - לא יוחזר האימון ולא יחשב כאימון הנדרש להשלמה.
9. במידה ותחליט כי ברצונך לעבור לשחק בקבוצה אחרת במועדון אחר, הנך רשאי – לאחר הסדרה ועמידה בכל התשלומים הנדרשים .
10. הזמנות להסעות חריגות ייתכנו לביצוע רק לפי הפרוט הר"מ :
11. עם קבלת פניה בכתב מנציג רשמי של המועדון / קבוצה .
12. בכפוף למימון מלוא העלות ע"י המשתתפים ומראש
13. אין המתנ"ס מחויב להיענות לבקשה כזו או אחרת אלא בכפוף ליכולתו ולזמינות רכבים מחברות ההסעה .
14. שיקולי המחלקה והנחיותיה יגברו במקרים שלא ברורים דיים בתקנון.

האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.