טפסים

תקנון כדורגל -

הנחיות למילוי הטופס:

דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (כדורגל)

 תקנון טפסים ונהלי איגוד/התאחדות  לחצו כאן 

 

בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל, להלן זכויותייך וחובותייך:

1. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הנך שחקן רשום באגודת הספורט הפועל מטה אשר.
2. קבוצות הספורט הר"מ יהיו כפופות לפעילות ההתאחדות / מרכז קהילתי ולוחות הפעילות שלהם
.
א. תאריכי פעילויות קבוצות הליגות/אגודה הר"מ בתחרויות ומשחקים של ההתאחדות ואו בכלל יהיו עפ"י לו"ז המשחקים המפורסמים באתר ההתאחדות.
ב. ההשתתפות במפעלים אלו יהיו בכפוף לנהלים ולחוקים .
ג. תאריכי פעילות הליגה תתקיים בין התאריכים 22.7.2019 – 30.5.2020 .
ד. הפעילות העממית תתקיים השנה בין התאריכים 18.8.2019 – 20.6.2020 .

3. במידה ויבחר המרכז הקהילתי לקיים מחנה אימון או אירוע בארץ או בחו"ל בחודש יולי / אוגוסט / חגים – יהיה
התשלום בנפרד ובהתאם לעלויות מחנה אימון או האירוע
4. התנהגות ומשמעת באימונים - במקרה של שחקן שמפריע למאמן ו/או לשאר משתתפי הפעילות, מחלקת הספורט רשאית להשעותו מידית , כ"כ להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים ואו חוסר בטופס רישום ואו אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים שלו או של הוריו - לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות.
5. ביטול אימונים – אימונים אשר יבוטלו על ידי מחלקת הספורט (ולא בימים של גשם) יושלמו במלואם בימים מרוכזים שיקבעו ע"י המחלקה, אי הגעת משתתף ליום/ימים מרוכזים אלו לא תקנה לו זיכוי כספי ואו שיעור השלמה ביום אחר.
6. במקרים של ביטול אימונים עקב התנגשות עם פעילות ההתאחדות, פעילות פרטית, תחרות וכיו"ב - לא יוחזר האימון ולא יחשב כאימון הנדרש להשלמה.
7. הזמנות להסעות חריגות ייתכנו לביצוע רק לפי הפרוט הר"מ :
8. עם קבלת פניה בכתב מנציג רשמי של המועדון / קבוצה .
9. בכפוף למימון מלוא העלות ע"י המשתתפים ומראש
10. אין המתנ"ס מחויב להיענות לבקשה כזו או אחרת אלא בכפוף ליכולתו ולזמינות רכבים מחברות ההסעה .
11. שיקולי המחלקה והנחיותיה יגברו במקרים שלא ברורים דיים בתקנון.

בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של התאחדות הכדורגל, להלן זכויותייך וחובותייך:

1. במידה ותחליט כי ברצונך לעבור לשחק בקבוצה אחרת, אלו עיקרי ההנחיות שתחויב לפעול לפיהן:
א. כשמדובר במעבר מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה מקצוענית, וגילך מעל ל- 17 שנים, הנך רשאי לעבור אף ללא הסכמת הקבוצה, אולם קבוצתך תהיה זכאית לקבל פיצוי מהקבוצה הקולטת עבור אימונך וקידומך.
ב. ככל שלא יגיעו להסכמה לגבי גובה הפיצוי יפסוק בעניין המוסד למעמד השחקן.ג. כשמדובר במעבר מקבוצה מקצוענית לקבוצה מקצוענית אחרת, והחוזה עם הקבוצה הסתיים ניתן לעבור לקבוצה אחרת בכפוף לכך שהקבוצה המעבירה תהיה זכאית לפיצוי בגין אימונך וקידומך. אם יגיעו להסכמה על גובה הפיצוי, תפעל הקבוצה הקולטת כאמור בתקנון הרישום (המצורף לנספח זה) .
ד. אם לא יגיעו הקבוצות להסכמה בדבר גובה הפיצוי, וגילך הינו מעל 17 שנים ומתחת ל- 21 שנים , תישאר בקבוצה עד להסכמה.
ה. ככל שגילך הוא מעל 15 שנים ומתחת ל- 17 שנים – תוכל לעבור קבוצה בתום העונה, והקבוצה המעבירה תהיה זכאית לפיצוי מוסכם, ובאין הסכמה – לפיצוי שיקבע על ידי המוסד למעמד השחקן .
ו. ככל שגילך הוא מתחת לגיל 15 תוכל להשתחרר לפי הפרוט הבא :
ז. הסגר של שבועיים ימים החל מ1/6/2019 עד 28/6/2020 .
ח. הסגר שני, למשך שבוע ימים עם תום מועד הסיבוב הראשון .


האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.