טפסים

תקנון כדורסל -

הנחיות למילוי הטופס:

נספח ה' – דף מידע למצטרף
דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (כדורסל)

 

 

תקנון טפסים ונהלי איגוד/התאחדות לחצו כאן 

 

בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של איגוד הכדורסל, להלן זכויותייך וחובותייך:
האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.
1. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הנך שחקן רשום באגודת הספורט מטה אשר.
2. קבוצות הספורט הר"מ יהיו כפופות לפעילות האיגוד/מרכז קהילתי ולוחות הפעילות שלהם.
א. תאריכי פעילות קבוצות הליגות/אגודה הר"מ בתחרויות ומשחקים של האיגוד ואו בכלל יהיו עפ"י לו"ז המשחקים המפורסמים באתר האיגוד.
ב. ההשתתפות במפעילים אלו יהיו בכפוף לנהלים ולחוקים.
ג. פעילות נבחרות הכדורסל תתקיים השנה בין התאריכים 14.6.2020-15.8.2019
ד. פעילות הכדורסל העממי תתקיים השנה בין התאריכים 30.6.20-1.9.2019
3. במידה ויבחר המרכז הקהילתי לקיים מחנה אימון בחודש יולי/אוגוסט/חגים – יהיה התשלום בנפרד ובהתאם לעלויות מחנה האימון.

4. התנהגות ומשמעת באימונים – במקרה של שחקן שמפריע למאמן ו/או לשאר משתתפי הפעילות, מחלקת הספורט רשאית להשעותו מידית, כ"כ להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים ואו חוסר בטופס רישום ואו אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים שלו או של הוריו – לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות.

5. ביטול אימונים – אימונים אשר יבוטלו על ידי מחלקת הספורט יושלמו במלואם בימים מרוכזים שיקבעו ע"י המחלקה, אי הגעת משתתף ליום/ימים מרוכזים אלו לא תקנה לו זיכוי כספי ואו שיעור השלמה ביום אחר.

6. במקרים של ביטול אימונים עקב התנגשות עם פעילות איגוד, פעילות פרטית, תחרות וכיו"ב – לא יוחזר האימון ולא יחשב כאימון הנדרש להשלמה.

7. הזמנות להסעות חריגות יתכנו לביצוע רק לפי הפרוט הר"מ:

א. עם קבלת פניה בכתב מנציג של המועדון/קבוצה.
ב. בכפוף למימון, מלוא העלות ע"י המשתתפים ומראש.
ג. אין המתנ"ס מחויב להיענות לבקשה כזו אחרת אלא בכפוף ליכולתו ולזמינות רכבים מחברות ההסעה.
ד. שיקולי המחלקה והנחיותיה יגברו במקרים שללא ברורים דיים בתקנון.
בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון דמי העברה של איגוד הכדורסל, להלן זכויותיך וחובותייך:

8. עם סיום ההרשמה והנפקת כרטיס שחקן, הנך שחקן רשום באגודת הספורט מטה אשר.
9. במידה ותחליט כי ברצונך לעבור לשחק בקבוצה אחרת, אלו עיקרי ההנחיות שתחויב לפעול לפיהן:
א. אם עד לתום עונת המשחקים הנוכחית לא הגיעו הצדדים להסכם ו/או הסתיים החוזה בין הקבוצה לבין השחקן, רשאי השחקן לעבור לקבוצה אחרת בתנאים הללו:
*הקבוצה המקבלת תנהל מו"מ עם הקבוצה המעבירה באשר לגובה הפיצוי בגין אימונו, קידומו והשבחתו של
השחקן. יגיעו לידי הסכמה – יועבר השחקן לקבוצה הקולטת.
*אם לא יגיעו הקבוצות להסכמה, יחולו ההוראות הבאות:
(1)לקבוצה המעבירה תהיה זכות סירוב להעברה.
(2)כשמדובר בשחקן בגילאים 15-18 הרשום שתי עונות כדורסל, והקבוצה ויתרה על זכות הסירוב ו/או סירב
השחקן להישאר בקבוצה, תשלם הקבוצה הקולטת 500 דולר לפי השער היציג, לכל עונה בה שיחק בקבוצה המעבירה.
האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.