תקנון הסדנא למחול

 תקנון תשלומים סדנת המחול מטה אשר לשנת הלימודים תשע"ט 2020/21

1. שכר הלימוד בסדנת המחול מטה אשר לשנת תשפ"א 2020/21 עומד על סך של 15,000 ₪.

2. התשלום לפעילות יתבצע מראש ולכל תקופת הפעילות, באתר האינטרנט של מתנ"ס מטה אשר או באגף הגבייה במתנ"ס, כתשלום כולל אחד (שנתי) לשנה"ל תשפ"א 2020/21. תלמיד נחשב כרשום רק לאחר ששילם את כל שכ"ל במלואו.

3. תקופת הפעילות נמשכת 10 חודשים, מספטמבר 2020 עד 30 יוני 2021.

4. ניתן לפרוס את התשלום הכולל עד 10 תשלומים שווים ובלבד שהתשלום האחרון יפרע לא יאוחר מחודש יוני. ניתן לשלם שכ"ל דרך מענק חיילים משוחררים, פרטים ניתן לקבל אצל ריטה מזכירת הסדנא.

5. מחויבות המתנ"ס כלפי התלמיד בתחום פעילות סדנת המחול, הינה כלפי משתתף רשום ומשולם במלואו ומראש.

6. על מנת להפסיק את הלימודים בסדנת המחול יש להודיע על כך באחד מהאופנים הבאים: במכתב באימייל maspa@mta.org.il  או באופן ידני למזכירות סדנת המחול מטה אשר בגעתון. הבהרה: מועד הפסקת הפעילות נקבע בעת קבלת ההודעה במתנ"ס ע"י מזכירות סדנת המחול ולא רטרואקטיבית. על התלמיד לוודא קבלת ההודעה במתנ"ס.

7. ביטול/החזר צ'ק יחויב בעמלת ביטול בסך 15 ₪ לצ'ק.

8. נקבע והוסכם מראש כי תלמיד שהפסיק את פעילותו והודיע כנדרש (לפי הסעיפים הר"מ) עד ל-15 לחודש, יחויב בתשלום החודש הנוכחי במלואו ויזוכה לתקופה הנותרת. תלמיד שהודיע לאחר תאריך זה יחויב בחודש השוטף ובחודש שאחריו. הבהרה: תלמיד שהודיע על הפסקת פעילות אך יגיע בפועל לפעילות, בניגוד להודעתו, נראה הודעתו כמבוטלת.

9. לא יינתן החזר כספי על היעדרות חלקית מפעילות או על חלקיות חודש.

10. במקרים של מחלה/פציעה ממושכת (מעל 14 ימי פעילות) או מסיבת היעדרות מוצדקת אחרת, ימסור על כך התלמיד הודעה בכתב, בצירוף כל המסמכים הרפואיים המעידים על כך, תוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יבוצע  זיכוי/החזר חלקי/יחסי בגין תקופת משך הפציעה/מחלה בלבד ולא מעבר לכך (בבקשת הפסקת פעילות כתוצאה מהר"מ – נתייחס כבסעיפים 7-10).

11. לא תאושר ולא תידון כל בקשה מסוג שהוא בגין היעדרות/מחלה וכד' שדווחה רטרואקטיבית, לא יתקבלו הודעות הפסקת פעילות באיחור ו/או עבור עונה קודמת.

12. הנהלת סדנת המחול שומרת לעצמה את הזכות להשעות תלמיד מהשתתפות בשיעור/פעילות או להפסיק לימודיו עקב אי עמידה בנהלים כגון: התנהגות הפוגעת או מסכנת תלמידים אחרים או את המורה, ו/או עקב התנהגות שאינה ראויה, או עקב אי עמידה בסעיף מהתקנון, ו/או בשל פגיעה במוניטין סדנת המחול ו/או מכל סיבה אחרת שתפורט ותימסר למשתתף.

13. החזר כספי במקרה של השעיית התלמיד: בהשעיה לכל שנה"ל יתבצע החזר כספי כבהחזר הפסקת פעילות (סעיפים 7-10).

14. לא יינתן החזר כספי לאחר 31 מרץ 2021, הדבר כולל תלמיד שדחה גיוסו לצבא ודחייה זו בוטלה במהלך השנה.

15. בכל עניין הנוגע לתקנון התשלום ו/או לכל עניין הנובע ממנו, תעשה הפניה לברור לפי הסדר הבא: למנהלת הסדנא למחול, למנהל המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר. אין לבצע פניה לכל גורם אחר לפני גורמים אלה.    16. מצורף נספח לתקנון התשלומים המתייחס לעידן הקורונה.

 

נספח לתקנון תשלומים:

הפסקת/הקפאת פעילות ע"י המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר בעידן הקורונה

  1. במקרה של כניסת משתתף לבידוד – לא יינתן החזר כספי על תקופת הבידוד.
  2. במקרה של כניסת כל הקבוצה לבידוד – הפעילות תוחזר במהלך השנה.
  3. במקרה של כניסת מורה לבידוד – המרכז הקהילתי ידאג למחליף, הפעילות תימשך כסדרה.
  4. במקרה של החלטת ממשלה על סגר תקופתי או הנחיות שלא יאפשרו  פעילות ו/או הנחיות שמצריכות ביצוע התאמות אחרות לקיום פעילות:

א-  המרכז הקהילתי יחזיר את משך הפעילות שלא התקיימה ובכלל זה הארכת הפעילות לחודשי הקיץ.

ב-   במידה ולא יתאפשר להחזיר את הפעילות, יזוכו המשתתפים בעלות הפעילות ובניכוי של 10% תקורה.

 

ט.ל.ח., המרכז הקהילתי רשאי לשנות, להוסיף ו/או לעדכן על שינויים וביצוע התאמות בהתאם לצרכים ולהנחיות המדינה וכד'.