תקנון הרשמה- חינוך חברתי שבי ציון

 1. אנו, שמילאנו את פרטינו בטופס התשלום המצורף מצהירים בזאת כי:כל העובדות, הפרטים והאישורים שיאמרו להלן או יצורפו לבקשתנו זו הינם נכונים ומדויקים ידוע לנו כי כל העובדות, הפרטים והאישורים הנ"ל משמשים כבסיס לאישורכם אם להיעתר לבקשתנו לרישום הילד לחינוך החברתי.
 1. אנו יודעים ומאשרים כי לצורך הצטרפות הילד לחברת הילדים ישהה בבית הילדים בשבי ציון בהתאם לגילו (להלן: "החברתון/דירה /מקלט").
 2. אנו מאשרים בזאת כי ראינו את החברתון/דירה /מקלט המיועד לילד וסביבתו וכי קיבלנו על ידכם הסברים לשביעות רצוננו המלאה בדבר אורחות החיים בחברת הילדים, אופן החינוך בו ואופי המקום, ומצאנו אותם מתאימים לילד.
 3. לאחר קבלת ילדנו לחברתון/דירה /מקלט, הרי שכל התחייבויותנו שתפורטנה להלן תקוימנה במלואן, וקיומן הינו תנאי מתמשך וקבוע לרישום והשתתפות הילד בחברתון.
 4. להלן פירוט העובדות לצורך בקשתנו שאנו אחראים לאמיתותן:
  1. אנו מצהירים כי פרטינו האישיים הינם כמפורט בטופס התשלום לבקשתנו.
  2. אנו מצהירים כי מצבו ההתפתחותי, הפיזי והנפשי של הילד, תקין. זולת המחלה ו/או הליקוי המפורטים בנספח הבריאות - שאלת הבריאות בטופס התשלום ' לבקשתנו. 
  3. אנו מצהירים כי הילד יודע לשחות ומסכימים כי הילד ישתתף בפעילויות בבריכת השחייה ובים.
  4. אנו נודיעכם על כל מידע חדש, רפואי או אחר לגבי הילד, לרבות כל שינוי במצבו הנפשי, בצירוף האישורים המתאימים.
  5. ידוע לנו כי בתקופת החופשות הקצרות מבית הספר תהיה הפעילות בחינוך החברתי בהתאם לתכנית שתפורסם ותועבר לנו עם בסמוך למועד, וכי פעילות זו כלולה בתשלום הקבוע.  (במסלולים אשר מצויין כך)
  6. ידוע לנו כי בימי חג ובשבתות לא תתקיים פעילות בחברתון/דירה /מקלט. וכן כי ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה עקב פעילויות מיוחדות הכרוכות בשינוי סדר היום, לרבות אי פתיחת החברתון/דירה /מקלט ביום שלאחר פעילות לילה, וסגירת החברתון/דירה /מקלט בימי "גשר" (במקרה שחגים יחולו בסמיכות לסופי שבוע ו/או תחילתו, כל המידע האמור יימסר על ידכם בהודעה של שבוע מראש. (ראו סעיף חופשות 9.1.2).   
  7. הצוות יאסוף את הילדים מתחנת האוטובוס (מול החברתון) בירידתם בחזרה מבית הספר.
  8. ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי הוראה ו/או אישור שניתן על ידי אחד מאתנו- ההורים, תהיה תקפה גם ללא אישור ההורה השני והצוות החינוכי ו/או הועד לא יהיו אחראים אם הוראה או אישור כאמור ניתנו בניגוד לדעת ההורה השני ובניגוד לאחריות ההורה אשר נקבעה ע"י רשות שיפוטית. כמו כן, אנו מודעים לכך כי במידה והוראות מנוגדות שלנו  לא יאפשרו קיום חובותינו כראוי ו/או מתן טיפול מתאים לילד, תופסק שהותו של הילד בחברתון/דירה /מקלט.  
  9.  ידוע לנו כי מערכת החינוך תספק ארוחות לילד באמצעות  קייטרינג,  וכי התשלום שאנו משלמים כדמי שהיה וחינוך כולל עלות ארוחות אלו.
  10. אנו, ההורים נדאג לציוד המתאים לכל פעילות בהתאם להנחיות הצוות החינוכי (להלן: "הצוות החינוכי") כגון נעליים, כובע, בגד ים, בגדים להחלפה, מסכה, קרם הגנה נגד השמש וכד'.
  11. אנו ההורים נדאג לכך שהילד לא יביא עמו למערכת חפצים ו/או חומרים מסוכנים העלולים לגרום נזק לילד או לילדים אחרים וכן חפצים בעלי ערך כספי חריג.
  12. בכל הקשור לאופן החינוך והטיפול במערכת החינוך , הרינו מודעים כלהלן:

א.      מוסכם עלינו כי הצוות הטיפולי והחינוכי ינהג לפי החלטותיכם, כפי שיתקבלו מפעם לפעם.

ב.      ידוע לנו כי אורחות החיים ודרכי החינוך בחברתון/דירה והמקלט יהיו כנהוג בקהילה והילד ישתלב במסגרת חברת הילדים ביישוב, ישהה ויתחנך בה וישתתף בפעילויות כשאר הילדים, לרבות שירותי חינוך בלתי פורמאלי. וכן אנו מודעים לכך כי מסגרת הפעילות כוללת יציאה משטח היישוב ונותנים בזאת אישורנו והסכמתנו להשתתפות ילדנו בפעילויות אלו.

ג.       ידוע לנו כי החברתון/דירה והמקלט אינו ערוך למתן טיפול מיוחד לילדים הזקוקים לכך, במידה ויהיה צורך בכך וכי אם יתאפשר מתן טיפול מיוחד כאמור, לרבות פגישה עם יועץ המערכת ואבחונים שונים, לרבות טיפולים פרארפואיים, הוא יינתן לאחר מתן הסכמתנו ההורים, תמורת תשלום בנפרד.

ד.      ככל שיהיה צורך, לדעת הצוות החינוכי, לאחר התייעצות אתנו, בטיפול מיוחד בילד המצריך תוספת כח אדם – אנו נשא בעלות תוספת כוח האדם.

ה.      משפחה המחליטה לצאת מהמערכת באמצע השנה, זאת יתאפשר רק לאחר תהליך משותף עם הצוות ומנהלת המערכת, כספם יוחזר מתחילת החודש הבא. 

 1. בכל הקשור לבריאותו של הילד הרינו מודעים ומסכימים לאמור להלן:

א.      אנו נשמור על בריאותו הכללית של הילד ונדאג לכל הטיפול הרפואי בו. לא נביא את הילד לחברתון/דירה והמקלט בכל מקרה של מחלה או חשש למחלה (לרבות חום), אלא אם הוסכם אחרת עם הצוות החינוכי.

ב.      שובו של הילד לחברתון/דירה והמקלט לאחר מחלה כאמור שבשלה נעדר הילד עד ארבעה ימים, תהיה  בלווי מכתב המפרט את סיבת ההיעדרות. ובכל היעדרות מעל יומיים יהיה שובו מלווה באישור רופא, בכתב, כי הילד בריא. כמו כן ידוע לנו כי ההחלטה על קבלת הילד לחברת הילדים בתקופת מתן הטיפול התרופתי תהיה נתונה לשיקול דעתכם. 

ג.       כמו כן, במידת הצורך אנו ניקח את הילד הביתה במקרה בו הודיע לנו הצוות החינוכי כי הילד חלה במהלך שהייתו בחברתון/דירה והמקלט

ד.      ידוע לנו כי עזרה ראשונה תינתן, במידת הצורך, על ידי מרפאת קופת החולים ביישובו/או על ידי הצוות החינוכי ולפי נורמות רפואיות המקובלות ביישוב. ידוע לנו כי אין במרפאת היישוב רופא דרך קבע, ואנו מסכימים לפינוי הילד לחדר המיון במקרה חירום.

הוצאות הטיפול המיוחדות שלא במרפאת היישוב יהיו על חשבוננו.

ה.      ידוע לנו כי הילדים והנוער מבוטחים בביטוח משרד החינוך 365 ימים בשנה וכי הנכם מבטחים את שהיית הילד במסגרת ביטוח צד ג' של היישוב והועד. וכמו כן, כי התשלומים שישולמו מטעם ביטוחים אלה, יהוו תשלום מלא וסופי מצדכם.

 

 1. ידוע לנו כי היה יוכרז מצב בו המשק בזמן חירום ו'או מצב ביטחוני מתוח ו/או תפרוץ מלחמה ו/או מגיפה ו/או יורה משרד החינוך על סגירת מוסדות החינוך מכל סיבה אחרת, הילד יישאר בחזקתנו ולא יגיע הילד לחברתון/דירה והמקלט, ובמקרה הצורך יוחזר לביתו. גם אם תחליטו לפתוח את החברתון/דירה והמקלט לצורך טיפול והשגחה בילדים, לא נדרוש השבת כספים או ניכוי כספים מדמי השהייה או מכל תשלום ע"פ בקשתנו זו.
 2. הפסקת/הקפאת פעילות ע''י מערכת החינוך החברתי קהילתי  בעידן הקורונה

1 . במקרה של כניסת משתתף לבידוד - לא יינתן החזר כספי על תקופת הבידוד.

2 . במקרה של כניסת כל הקבוצה לבידוד - הפעילות תוחזר במהלך השנה

 1. לקיום פעילות:

א. המערכת תחזיר  את משך הפעילות שלא התקיימה ובכלל זה הארכת הפעילות מעבר למתוכנן.

ב. במידה ולא יתאפשר להחזיר את הפעילות, יזוכו המשתתפים בעלות הפעילות.

 1. אנו מחוייבים לשלם לכם את התשלומים הבאים:
  1. דמי השהייה והחינוך החודשיים כמפורט בנספח ה' לבקשתנו, ישולמו לכם עבור הילד (להלן: "דמי השהייה") עד ה- 10 לכל חודש עבור אותו חודש לפי המפורט להלן:
   1. עם חתימת בקשתנו זו נפקיד בידכם 10 המחאות כשהן מושכות לפקודת: "מרכז קהילתי מטה אשר " כל אחת מהן בסכום התשלום החודשי. החל מהחודש הראשון של תקופת התקשרותנו ועד לחודש האחרון של התקשרותנו. מועד פירעון ההמחאות יהיה עד ה- 10 לכל חודש. ההמחאות יוצאו לפירעון במועד הנקוב בכל המחאה.
   2. ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך קישור לאתר של המרכז קהילתי מטה אשר.
   3. דמי השהייה תקפים מיום 1.9.20 ועד ליום 31.8.21, ל 10/12 חודשים בלבד.
  2. היה וילדנו ייעדר מהחברתון/דירה /מקלט מכל סיבה שהיא, לרבות חופשות, חופשות מחלה ו/או חלילה, אשפוז, אנו נמשיך לפרוע את ההמחאות שניתנו לכם ולשאת במלוא התשלום המגיע בגין ביקורי הילד בבית הילדים כאילו השתתף בפועל. מוסכם עלינו כי לא נהיה זכאים להשבת דמי השהייה למעט בגין תקופה של מעל חודש ימי היעדרות. 
  3. ידוע לנו שהתשלום החודשי הינו עבור כלל השירותים הניתנים בחברתון/דירה /מקלט, גם אם בפועל הילד לא מנצל את כל השירותים הללו, ולפיכך הם נשלם את כל הסכום במלואו.
 2. להלן פרטי תקופת ההתקשרות :
  1. ידוע לנו כי תוקף התקשרות זו הינו ל10/12 חודשים, החל מיום 1.9.20 ועד ליום 30.6.21/31.8.21, וכי הועד אינו מחויב להארכת התקופה האמורה בתקופה נוספת.
  2. ידוע לנו ואנו מסכימים כי המערכת  רשאית להביא התקשרות זו לידי סיום בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
   1. לא עמדנו בתנאי התשלום על פי בקשה זו.
   2. הפרטים שמסרנו לכם על הילד כאמור בבקשה זו, אינם נכונים. 
   3. לא מילאנו אחר התחייבויותינו לפי בקשה זו, לרבות במקרה בו איננו נשמעים להנחיות הצוות החינוכי.
   4. הילד נמצא על ידי גורמים מוסמכים מטעמכם כבלתי מתאים לשהות בחברתון/דירה /מקלט מבחינה בריאותית- נפשית או פיזית- או מבחינה התנהגותית.
  3. ידוע לנו כי למעט במקרה חריג בו עלולה שהיית הילד לגרום נזק לעצמו או לאחרים המאפשר לכם להביא התקשרות זו לידי סיום באופן מיידי, בכל אחד מהמקרים האמורים, תימסר לנו הודעה בכתב והתקשרותנו תבוא לידי סיום לאחר 30 ימים מיום  מסירת ההודעה.
  4. היה והגיעה התקשרותנו לסיומה במהלך השנה בשל הודעת המערכת, ידוע לנו כי עלינו לשלם את התמורה בגין אותו החודש בלבד, ושאר השיקים הדחויים שמסרנו לכם יוחזרו לנו.
  5. היה והגיעה ההתקשרות לסיומה בשל החלטת ההורים וזאת לאחר תהליך משותף עם הצוות החינוכי ומנהלת המערכת, להלן תנאי סיום ההתקשרות:
   1. החל מיום ההודעה הרשמית על סיום ההתקשרות יגבה התשלום חודש קדימה.
   2. הודעה שתימסר אחרי ה1/5/21 כולל- לא ינתן החזר כספי.

 החל מיום ההודעה לא תתאפשר הגעת הילד/ה לחברתון/דירה /מקלט