תקנון חוגים כללי

נהלים אלו מתייחסים לכלל המשתתפים בפעילויות ובחוגי המרכז הקהילתי קיומן של הפעילויות מותנית בהנחיות משרד הבריאות והתקנות המשתנות מעת לעת.
הנחיות למילוי טופס:
לתשומת לבכם, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי התקנון הבאים:
א. כללי
1. פעילות המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר יפעלו בין התאריכים : 01/09/22-30/06/23 במקביל לשנת הלימודים (*למעט אגודות ספורט תחרותיות, פירוט לגביהן מצוי בדף מידע לספורטאי בנספחים) בחופשות בתי הספר, ערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות למעט בחוגים מסוימים עליהם תתקבל הודעה מראש.
מצ"ב טבלת ימי חופשה לשנת הפעילות.
2. פתיחת חוג והמשכיותו מותנים במספר משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות, היה ויפחת מספר המשתתפים עד כדי שאינו יהיה כלכלי הרי המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר יוכל להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.
3. לקוחות החייבים כספים למרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר עבור השתתפות בחוגים משנים קודמות יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה ולהשתתף רק לאחר שיסדירו את מלוא חובם.
4. הנהלת המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתוכניות החוגים/ פעילויות.
5. בימי חג וחול המועד ובימים מיוחדים המפורטים בלוח החופשות המצורף , לא תתקיים פעילות. סה"כ יתקיימו כ-36 מפגשים לכל עונת החוגים לפי פעם בשבוע ( ימי חפשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים, ובהתאמה חוג של פעמיים בשבוע וכד').
6. המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר שומר לעצמו את הזכות לבטל עד 6 פעילויות במהלך השנה עקב אירועים שונים, השתלמויות, תחרויות, מזג האוויר וכד'. על כך תינתן הודעה מראש. ככלל החזרי פעילות יבוצעו במועד בו יבחר המתנ"ס, כולל חופשות וחודש יולי.
7. פעילות מיוחדת בחופשות וחגים תיתכן על פי שיקולי המתנ"ס ובגין פעילות מיוחדת זו יתכן חיוב כספי נוסף.
8. החל משעת סיום הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר ושלוחותיו על המשתתף ובאחריות הוריו, להקפיד על איסוף סמוך לשעת סיום הפעילות.
9. המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר רשאי להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים או אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים וכד'.
לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות.
10. המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר אחראי על הודעות היוצאות מטעמו ומטעם שולחיו באמצעים המקובלים, אין המתנ"ס אחראי להודעות ברשתות חברתיות שאינן רשמיות.
11. בחוגים בהם תיפתח קבוצת וואטסאפ שתנוהל באחריות המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר לצורך תקשורת יחויב הורה לשמור על שפה תרבותית , מניעה משפה פוגעניות, תקשורת בשעות שגרתיות בלבד, ללא העלאת תמונות מביכות. הורה שיפר את הקוד- יודר מהקבוצה לתקופה בלתי מוגבלת, יתקיים ברור, ההורה יהיה מחויב בהשגת המידע באופן עצמאי , המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר לא יהיה אחראי כלפי המשתתף בתחום המידע והשלכותיו.
12. משתתף שיעדר חלקית מפעילות עקב טיול, אירוע משפחתי שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת- לא יקבל את תמורת הפעילות בהן לא השתתף.

13. קבוצת אקרובלנס נבחרת אומנותית –
א - מאמן רשאי לנייד את הבנות מקבוצה לקבוצה ע''פ החלטתו המקצועית.
ב - אין להחסיר אימונים , למעט סיבות מוצדקות ובצירוף אישורים רלוונטים .
ג - התחייבות להגיע לכל המופעים והתחרויות.

ב. רישום
1. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" ויורשה להשתתף בחוג רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה (טופס מלא וחתום – ההרשמה באתר בלבד) והתשלום (תשלום שנתי מלא) מול קופת המתנ"ס.
2. על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש לחתום על טופס הוראת ביטול באתר המתנ"ס בלבד .
3. הודעת ביטול למורה/מאמן/מדריך אינה מהווה אישור לסיום הפעילות (ראה סעיף ב.2).
4. מועד הפסקת הפעילות נקבע בעת מילוי הטופס באתר המתנ"ס . על הפונה לוודא קבלת טופס הביטול, תאריך קבלת הטופס הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר.
5. כל הודעה על הפסקת פעילות בדרך שונה מהר"מ לא תתקבל ולא תידון, ולא יהיה החזר כספי בגינו, ללא הודעה- נחשב המשתתף כממשיך לכל דבר ועניין.
6. לא יתקבלו הודעות הפסקת פעילות רטרואקטיבית או עבור עונה קודמת.
7. אימון ניסיון (מפגש אחד בלבד) מותנה במילוי טופס רישום לאימון ניסיון אחד, במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג תיחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש הראשון כולל אימון ניסיון.
8. קבוצת אקרובלנס – הלינק לרישום לקבוצת האקרובלנס ישלח רק להורים אשר ילדיהם התקבלו בהתאם להחלטות הבלעדיות של המאמנות וע''פ פרמטרים ונתונים פיזיולוגים מתאימים.

ג. תשלומים
1. מחיר הפעילות הנו שנתי המשוקלל לעלות חודשית , בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה המופיעים בנספח טבלת ימי חופשה וחגים, ניתן לשלם לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה. ניתן לשלם באמצעות:
• כרטיס אשראי דרך האתר.
• שיקים דחויים (בקופת המתנ"ס בלבד) ניתן לרשום לתאריכי פירעון 1,10,20 לכל חודש בלבד!
• במזומן –תשלום לכל השנה בקופת המתנ"ס.
תשלום אחרון לשנת הפעילות – יוני 2023 למעט ליגה לכדורגל מאי 2023.
הבהרה: בכל מקרה לא יגלוש התשלום מעבר למועד סיום הפעילות.
2. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש או באופן חלקי באותו החודש.
3. משתתף המצטרף לפעילות במהלך השנה יחויב בתשלום השנתי היחסי מחודש הצטרפותו ועד לסיום שנת הפעילות בהתאם למחירון.
4. תשלומי רשות נוספים שיחולו על המשתתף ושיתכנו בשנת הפעילות: פעילות מיוחדת, מסיבות, תחרויות, ציוד, ביגוד, נסיעות, כלכלה, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת ביטוח/ תביעה , וכן תשלומי טיפול רפואי.
5. עד סוף חודש מרץ 2023 ניתן לבטל השתתפות בחוג מהיום בו נמסרה הודעת הביטול תמורת חיוב חודש פעילות נוסף מיום ההודעה, התשלום והחיוב יכלול בתוכו את גובה מרכיב ביגוד *ביטוח וציוד אישי (במידה וניתן בעלות הפעילות).
6. רבעון אחרון – החל מ01/04/2023 לא יבוצעו החזרים ולא יאושרו ביטולים, המשתתף מחויב בעלות החוג עד לסוף השנה.
בענף הכדורגל התחרותי בסוף חודש ינואר מסתיים מועד ההעברות בהתאחדות לכדורגל וזה המועד האחרון בו ניתן לפלוט או לקלוט שחקן – לפיכך: הפסקת פעילות שחקן מתאריך 01/02/23 תתאפשר אך לא יבוצע זיכוי כספי.
7. ככלל, החזר כספי בגין מחלה , יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים.
8. באגודות ספורט תחרותיות, יאושר החזר כספי בגין פציעה או מחלה.
9. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.
10. במקרה של הפסקת פעילות בחוג המשכיר ציוד כלשהו לא יוחזר הסכום בגין השכירות או ציוד אחר שנרכש.

ד. הנחות
1. משפחה/ יחיד המעוניין להגיש בקשה להנחה יבצע רישום ותשלום של 50% מעלות הפעילות ימלא את הטופס המקוון הנמצא באתר המרכז קהילתי מתנ"ס מטה אשר ולאחר וועדת הנחות ובהתאם להחלטות תבוצע ההתחשבות הסופית לפעילות.
2. הנחות יינתנו לתושבי מטה אשר בלבד.
3. הנחות חלות על מחיר הבסיס הפעילות השנתית בלבד ואינן כוללות: ערכות, תלבושות, חומרים וכד'.
4. הנחות מתבצעות על פי מבחן הכנסה.
5. בקשה תיבחן רק לאחר השלמת כלל הנתונים המצוינים בפורמט הבקשה.
6. שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העמותה.
7. וועדת הנחות מתכנסת אחת לחודשיים, תשובה תינתן מיד לאחר קבלת ההחלטה של הוועדה.

ה. ביטוח
1. מדינת ישראל, על פי חוק , מבטחת את כלל התלמידים בגילאי חינוך חובה במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים בבתי הספר.
2. ביטוח תאונות אישיות לספורטאים אינו נדרש יותר לביצוע (לאור החוק החדש).
3. על אף האמור לעיל, יודגש כי מפוליסה זו של ביטוח תלמידים נגרעו פרמטרים מהותיים ובכלל זאת הוצאות רפואיות שונות, פציעות שיניים (לדוגמה) והיא אינה מכסה את כל הסיכונים.
4. ניתן להציע לכם ההורים לשקול אפשרות לרכוש במתנ"ס "ביטוח משלים", דהיינו לרכוש בנוסף לפוליסת תאונות תלמידים גם פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים וזאת בתשלום מלא שלכם ההורים, בדרך זו תוכלו לקבל מענה מלא ואיכותי יותר.
5. דיווח פציעה לביה"ס, לידיעתכם, בעת פציעה של משתתף בפעילות של המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר , על פי הנחייתנו מדווח רכז הענף / המאמן על הפציעה לכם ההורים לשם ידיעה וטיפול בנושא מול ביה"ס כפי שמפורט.
6. בעת פציעה חלילה, עליכם ההורים לגשת לביה"ס ולדווח על הפציעה למזכירת ביה"ס, מזכירה מחויבת למלא טופס ולדווח לחברת הביטוח במסגרת ביטוח תלמידים 24/7.
7. בפציעה ממושכת מעל חודש ימים למבוטחים בביטוח תלמידים הורים יכולים לפנות ע"מ לקבל זיכוי כספי מהמרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר.
8. ביטוח מבוגרים- משתתף אשר אינו תלמיד (נוער/בוגרים) מחויב בביטוח שיבוצע ע"י המחלקה.
9. ביטוח תחרותי – רק שחקנים תחרותיים שפועלים באגודת ספורט ואינם תלמידים מחויבים בביטוח תאונות אישיות , ספורטאי עממי בכל גיל פטור מחובה זו.

אנו מודים לכם על שנרשמתם לפעילות ומאחלים לכם שנת פעילות משמעותית ומהנה!הערות:
1. האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.
2. לעניין ביטול השתתפות, הפסקת פעילות , החזרים בתקופת קורונה – ראה נספח מפורט בנפרד.
3. הרשום לעיל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.


נספחים:
• נספח הסכם שחקנים תחרותיים
• ספורט עממי
• ספורט הישגי
• מחול
• מוסיקה
• טבלת ימי חופשה וחגים
• נספח קורונה


כללי התנהגות – נוהל התנהגות ספורטאי
1. נהג תמיד בהגינות, והימנע תמיד מהתנהגות גסה או אלימה.
2. התאמץ במלוא יכולתך – אל תוותר, גם כאשר ידוע לך מראש שאין סיכוייך לניצחון טובים, תשקיע את מיטב מאמציך להשגת תוצאה טובה.
3. היה שלו בשעת המשחק/ תחרות/פעילות. אל תיגרר אחרי הדחף לנצח בכל מחיר גם באמצעים פסולים.
4. היה צמוד לחוקה ולתקנון בשמירה על טוהר הספורט – למען כבודך, עליך להקפיד על שמירת כל חוקי המשחק , יש להימנע מוויכוח עם מאמן, שופט קהל , שחקנים וכד'.
5. נוצחת- הודה ביתרון יריבך וברך אותו על כך. אל תחפש תירוצים ואל תתמרמר, כבד את יריבך ותתייחס אליו באדיבות בכל עת.
6. היה עניו לאחר שניצחת, ורחב לב ומכבד בשעה שנוצחת.
7. היה מנומס כלפי השופטים, המארגנים , מתחרים וקהל הצופים, עליך לכבד את החלטת השופט ולקבל גם החלטות הנראות כבלתי נכונות.
8. אל תזניח את לימודיך בגלל הספורט. אל תחפש את סידור עתידך בעזרת הספורט. לימודים ועבודה קודמים לספורט. אפשר להגיע להישגים לימודיים ובו בזמן להישגים בספורט.
9. אם אלוף אתה, זכור – אחריותך גדולה , רואים בך סמל, השתדל להיות ראוי לרוח האולימפית.
10. השתתף באירועי ספורט מתוך הנאה ואהבה לספורט בלבד . תהי מטרתך – התקדמות מתמדת והישגים אישיים טובים ככל האפשר.
11. זכור: התנהגות הספורטאי לפני המשחק בשעתו ולאחריו קובעת את רמת ההגינות הספורטיבית של השחקנים ושל הקהל.
12. עליך להכיר בעובדה שהתנהגותך מייצגת את קבוצתך, עליך לתרום בהתנהגותך להאדרת שם קבוצתך.

כללי התנהגות להורים
ישמש דוגמא להתנהגות הוגנת ומרוסנת, תוך כדי הכוונת השחקן להשגת היעדים הערכיים וספורטיביים.
א. עודד ולהקפיד על אימון ומשחק הוגנים.
ב. גלה יחס הוגן וענייני לשופט כאדם.
ג. הימנע מתגובה מידית וערעור על החלטות השופט בעת המשחק.
ד. הימנע מהסתת שחקן נגד החלטות השופט.
ה. הימנע מהסתת שחקן לפעולה בלתי הוגנת כלפי שחקן יריב.
ו. הפגן יחס חברי ואדיב כלפי הקבוצה היריבה ומאמנה, גם אם היריבות הספורטיבית חריפה.
ז. עליך לחנך ולהגיב בחומרה כלפי השחקן על גילויי התנהגות ספורטיבית לקויה שלו כלפי השופט, היריבים, המזכירות, הקהל וכן כלפי חבריהם לקבוצה – חינוך זה ייעשה לא תוך כדי משחק אלא אחריו.
ח. היזהר בהתנהגותך, בתנועותיך ובמוצא פיך, הימנע מגסות ומאלימות בכל עת.
ט. הימנע מלדבר וליצור קשר עם מנהל המועדון ביום המשחק, כמו כן עליך להימנע מלדבר עם מאמן/מנהל הקבוצה מיד לאחר סיום משחק בנושא המשחק, הדבר אפשרי רק בדברים מנהלתיים בלבד.
י. חובה עליך להימנע מלהעיר/צעקות לשחקנים תוך כדי המשחק.
יא. אסור להתבטא בגסות ואו לגדף את שחקני הקבוצה היריבה/קהל/באי המתקן.
יב. אסור לפנות לשופט המשחק, אין להעיר לו או להתבטא בגסות כלפיו.
יג. אסורה כל התערבות מקצועית של ההורים באימונים, במהלך המשחק או לאחריו.