תקנון חוגים כללי

 א. נספח ביטול השתתפות כללי

ביטול השתתפות בפעילות יתבצע ע''י מילוי טופס מקוון באתר.

מועדי ביטול השתתפות:

- ספטמבר-נובמבר התשלום יחול עד לסוף אותו חודש בו התקבלה הודעת הביטול.

- דצמבר-מרץ (כולל), בהודעת ביטול אחרי ה 15 לחודש, המשתתף יחויב על אותו חודש וחודש נוסף.

- החל מ 1/4, לא יבוצעו החזרים כספיים עד לסוף שנת הפעילות.

                 ...

- לא ניתן החזר כספי על ביטוח תאונות אישיות והשכרת כלי באולפן למוסיקה.

- רכישת ערכות ביגוד לענפי הספורט השונים הינה חובה ולא רשות ולא ניתן החזר כספי.

- ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים.

 

ב. נספח הפסקת/הקפאת פעילות ע"י המרכז הקהילתי בעידן הקורונה

- במקרה של כניסת משתתף לבידוד מעל 30 יום במצטבר במהלך שנת הפעילות, יינתן החזר כספי לתקופת הבידוד בסוף השנה.

- במקרה של כניסת כל הקבוצה/קפסולה(חוג) לבידוד – הפעילות תוחזר במהלך השנה.

- במקרה של כניסת מדריך/מאמן/מורה לבידוד – המרכז הקהילתי ידאג למחליף, הפעילות תימשך כסדרה עד לחזרתו.

- במקרה של החלטת ממשלה על סגרים תקופתיים או הנחיות שלא יאפשרו  פעילות למשך תקופה:

1. ככלל, המרכז הקהילתי יחזיר את משך הפעילות שלא התקיימה במהלך שנת הפעילות, בכלל זה הארכתה לחודשי הקיץ.

2. במידה ולא יתאפשר להחזיר את תקופת ההסגר בה בוטלה הפעילות, יזוכו המשתתפים על כל תקופת ההסגר, פחות 10%( לכיסוי הוצאות קבועות שהמרכז הקהילתי מחויב אליהן)

3. אולפן למוסיקה :

- במידה ולא יתאפשר מפגש מורה תלמיד באופן פרונטלי, האולפן למוסיקה יעבור לעבוד באופן מקוון (זום) בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.

- במקרה של כניסת קבוצת הרכב תזמורת מקהלה לבידוד, החזרות יעברו להתקיים באופן מקוון (זום) בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.

 

 

תקנון חוגים כללי 

לתשומת לבכם, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי התקנון הבאים:

 

א. כללי

1. ככלל פעילות המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר יפעלו בין התאריכים:

1.9.20-30.6.21 במקביל לשנת הלימודים.

(*למעט אגודות ספורט תחרותיות, פירוט לגביהן מצוי בדף מידע לספורטאי בנספחים )

2. פתיחת חוג והמשכיותו מותנים במספר משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות, היה ויפחת מספר המשתתפים עד כדי שאינו יהיה כלכלי הרי המתנ"ס יוכל להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.

3. לקוחות החייבים כספים למתנ"ס עבור השתתפות בחוגים משנים קודמות יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה ולהשתתף רק לאחר שיסדירו את מלוא חובם.

4. הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתכניות החוגים/פעילויות.

5. בימי חג ומועד ובימים מיוחדים המפורטים בלוח החופשות המצורף, לא תתקיים פעילות חוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה. סה"כ כ-32 מפגשים לכל עונת החוגים לפי פעם בשבוע ( ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים, ובהתאמה חוג של פעמיים בשבוע וכד') .

6. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל עד6 פעילויות במהלך השנה עקב אירועים שונים, השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכד'. על כך תינתן הודעה מראש, ככלל החזרי פעילות יבוצעו במועד בו יבחר המתנ"ס, כולל חופשות וחודש יולי.

7. פעילות מיוחדת בחופשות וחגים תיתכן על פי שיקולי המתנ"ס, ובגין פעילות מיוחדת זו יתכן חיוב כספי נוסף.

8. החל משעת סיום הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר ושלוחותיו המשתתף באחריות הוריו, חובה להקפיד על איסוף בשעת סיום הפעילות.

9. המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר רשאי להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים או אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים שלו או של הוריו, חוסר בטופס רישום או תשלום וכד' - לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות.

10. המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר אחראי על הודעות היוצאות מטעמו ומטעם שולחיו באמצעים המקובלים, אין המתנ"ס אחראי להודעות ברשתות חברתיות שאינן רשמיות.

11. בחוגים בהם תיפתח קבוצת וואטסאפ שתנוהל באחריות המרכז הקהילתי לצורך תקשורת יחויב הורה לשמור על שפה תרבותית, מניעה משפה פוגעניות, תקשורת בשעות שגרתיות בלבד, ללא העלאת תמונות מביכות. הורה שיפר את הקוד – יודר מהקבוצה לתקופה בלתי מוגבלת, יתקיים ברור, ההורה יהיה מחויב בהשגת המידע באופן עצמאי, המרכז הקהילתי לא יהיה אחראי כלפי המשתתף בתחום המידע והשלכותיו .

12. משתתף שיעדר חלקית מפעילות עקב טיול, אירוע משפחתי שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת - לא יקבל את תמורת הפעילות בהן לא השתתף.

 

ב. רישום

1. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" ויורשה להשתתף בחוג רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה (טופס מלא וחתום – ההרשמה באתר בלבד) והתשלום (תשלום שנתי מלא) מול קופת המתנ"ס.

2. רכישת ביגוד לחוגים בענפי הספורט השונים הינה חובה ולא רשות.

3. על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש לחתום על טופס הוראת ביטול באתר המתנ"ס ולמסור לקופת המתנ"ס במייל/פקס/ידני.

4. אין למסור הודעת ביטול למורה/מאמן/מדריך.

5. מועד הפסקת הפעילות נקבע בעת מילוי הטופס באתר ואו קבלת הטופס במתנ"ס ולא רטרואקטיבית. על הפונה לוודא זאת, תאריך קבלת הטופס הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר.

6. כל הודעה על הפסקת פעילות בדרך שונה מהר"מ לא תתקבל ולא תידון, ולא יהיה החזר כספי בגינו, ללא הודעה-נחשב המשתתף כממשיך לכל דבר ועניין.

7. לא יתקבלו הודעות הפסקת פעילות רטרואקטיבית או עבור עונה קודמת.

 

ג. תשלומים

1. מחיר הפעילות הנו שנתי המשוקלל לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה המופעים בנספח טבלת ימי חופשה וחגים, ניתן לשלם לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווה ללא ריבית והצמדה, ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים דחויים. תשלום אחרון לשנת הפעילות- יוני 2021 למעט ליגה לכדורגל מאי 2021.

2. הבהרה: בכל מקרה לא יגלוש התשלום מעבר למועד סיום הפעילות.

3. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש או באופן חלקי באותו החודש.

4. משתתף המצטרף לפעילות במהלך השנה יחויב בתשלום השנתי היחסי מחודש הצטרפותו ועד לסיום שנת הפעילות בהתאם למחירון.

5. תשלומי רשות נוספים שיתכנו בשנת הפעילות ויחולו על המשתתף : פעילות מיוחדת, מסיבות, תחרויות ונסיעות.

6. רבעון אחרון - החל מתאריך 1.4.2021 לא יבוצעו החזרים ולא יאושרו ביטולים, המשתתף מחויב בעלות החוג עד לסוף השנה. (*בענף הכדורגל התחרותי, בסוף חודש ינואר מסתיים מועד ההעברות בהתאחדות לכדורגל וזה המועד האחרון בו ניתן לפלוט או לקלוט שחקן – לפיכך: הפסקת פעילות שחקן מתאריך 1/2 תתאפשר אך לא יבוצע זיכוי כספי).

7. ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים.

9. *באגודות ספורט תחרותיות, יאושר החזר כספי בגין פציעה או מחלה בגובה 75% מהזכאות היחסית.

10. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.

11. במקרה של הפסקת פעילות בחוג המשכיר ציוד כלשהו לא יוחזר הסכום בגין השכירות או ציוד אחר שנרכש.

 

ד. הנחות

1. הנחות חלות על מחיר הבסיס בלבד ולא חלות על: ערכות, תלבושות, חומרים וכד'.

2. הנחות מתבצעות על פי מבחן הכנסה.

3. הנחות יינתנו לתושבי מטה אשר בלבד.

4. מבקש ההנחה ימלא טופס בקשה באתר וישלח אותו בהתאם לנוהל לקופת המתנ"ס.

5. בקשה תיבחן רק לאחר השלמת כלל הנתונים המצוינים בפורמט הבקשה.

6. שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העמותה.

7. וועדת הנחות מתכנסת אחת לחודשיים, תשובה תינתן מיד לאחר קבלת החלטה של הוועדה.

 

הביטוח

 1. מדינת ישראל, על פי חוק, מבטחת את כלל התלמידים בגילאי חינוך חובה במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים בבתי הספר.
 2. ביטוח תאונות אישיות לספורטאים אינו נדרש יותר לביצוע ( לאור חוק חדש)
 3. על אף האמור לעיל, יודגש כי מפוליסה זו של ביטוח תלמידים נגרעו מספר פרמטרים מהותיים ובכלל זאת הוצאות רפואיות שונות, פציעת שיניים ( לדוגמה ) והיא אינה מכסה את כל הסיכונים.
 4. ניתן להציע לכם ההורים לשקול את האפשרות לרכוש במתנ"ס "ביטוח משלים", דהיינו לרכוש בנוסף לפוליסת תאונות תלמידים גם פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים וזאת בתשלום מלא שלכם ההורים, בדרך זו תוכלו לקבל מענה מלא ואיכותי יותר.
 5. דיווח פציעה לבי"ס, לידיעתכם, בעת פציעה של משתתף בפעילות של המרכז הקהילתי, על פי הנחייתנו, מדווח רכז הענף / המאמן על הפציעה לכם ההורים לשם ידיעה וטיפול בנושא מול בי"ס כפי שמפורט.
 6. בעת פציעה חלילה, עליכם ההורים לגשת לביה"ס ולדווח על הפציעה למזכירת בית הספר, המזכירה מחויבת למלא טופס ולדווח לחברת הביטוח במסגרת ביטוח תלמידים 24/7.
 7. בפציעה ממושכת מעל חודש ימים למבוטחים בביטוח תלמידים הורים יכולים לפנות ע"מ לקבל  זיכוי כספי מהמרכז הקהילתי.
 8. ביטוח מבוגרים - משתתף אשר אינו תלמיד (נוער/בוגרים) מחויב בביטוח שיבוצע ע"י המחלקה .
 9. ביטוח תחרותי – רק שחקנים תחרותיים שפועלים באגודת ספורט ואינם תלמידים מחויבים בביטוח תאונות אישיות, ספורטאי עממי בכל גיל פטור מחובה זו .

 

הערות :

 1. שיקולי המחלקה והנחיותיה יגברו במקרים שלא ברורים דיים בתקנון.
 2. האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.
 3. ט.ל.ח. המחלקה רשאית לעדכן, להוסיף ולשנות תכנים מועדים ופרטים נוספים אחרים על פי צרכיה ושיקול דעתה .
 4. לעניין ביטול השתתפות, הפסקת פעילות, החזרים בתקופת הקורונה – ראה נספח מפורט בנפרד .
 5. הרשום לעיל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים

 

כללי התנהגות - נוהל התנהגות ספורטאי

 1. נהג תמיד בהגינות, והימנע תמיד מהתנהגות גסה או אלימה.
 2. התאמץ במלוא יכולתך - אל תוותר, גם כאשר ידוע לך מראש שאין סיכוייך לניצחון טובים, תשקיע את מיטב מאמציך להשגת תוצאה טובה.
 3. היה שלו בשעת המשחק/תחרות/פעילות. אל תיגרר אחרי הדחף לנצח בכל מחיר גם באמצעים  פסולים.
 4. היה צמוד לחוקה ולתקנון בשמירה על טוהר הספורט - למען כבודך, עליך להקפיד על שמירת כל חוקי המשחק, יש להימנע מוויכוח עם מאמן, שופט, קהל , שחקנים וכד'.
 5. נוצחת - הודה ביתרון יריבך וברך אותו על כך. אל תחפש תירוצים ואל תתמרמר, כבד את יריבך ותתייחס אליו באדיבות בכל עת.
 6. היה עניו לאחר שניצחת, ורחב לב ומכבד בשעה שנוצחת.
 7. היה מנומס כלפי השופטים, המארגנים,  מתחרים וקהל הצופים, עליך לכבד את החלטת השופט ולקבל גם החלטות הנראות כבלתי נכונות.
 8. אל תזניח את לימודיך בגלל הספורט. אל תחפש את סידור עתידך בעזרת הספורט. לימודים ועבודה קודמים לספורט. אפשר להגיע להישגים לימודיים ובו בזמן להישגים בספורט.
 9. אם אלוף אתה, זכור - אחריותך גדולה, רואים בך סמל, השתדל להיות ראוי לרוח האולימפית.
 10. השתתף באירועי ספורט מתוך הנאה ואהבה לספורט בלבד. תהי מטרתך - התקדמות מתמדת  והישגים אישיים טובים ככל האפשר.
 11. זכור :התנהגות הספורטאי לפני המשחק בשעתו ולאחריו, קובעת את רמת ההגינות הספורטיבית של השחקנים ושל הקהל.
 12. עליך להכיר בעובדה שהתנהגותך מייצגת את קבוצתך, עליך לתרום בהתנהגותך להאדרת שם קבוצתך.

 

כללי הגינות להורים

ישמש דוגמא להתנהגות הוגנת ומרוסנת, תוך כדי הכוונת השחקן להשגת היעדים הערכיים וספורטיביים.

א. עודד ולהקפיד על אימון ומשחק הוגנים.

ב. גלה יחס הוגן וענייני לשופט כאדם.

ג. הימנע מתגובה מידית וערעור על החלטות השופט בעת המשחק.

ד. הימנע מהסתת שחקן נגד החלטות השופט.

ה. הימנע מהסתת שחקן לפעולה בלתי הוגנת כלפי שחקן יריב.

ו. הפגן יחס חברי ואדיב כלפי הקבוצה היריבה ומאמנה, גם אם היריבות הספורטיבית חריפה.

ז. עליך לחנך ולהגיב בחומרה כלפי השחקן על גילויי התנהגות ספורטיבית לקויה שלו כלפי השופט, היריבים, המזכירות, הקהל וכן כלפי חבריהם לקבוצה – חינוך זה ייעשה לא תוך כדי המשחק אלא אחריו.

ח. היזהר בהתנהגותך, בתנועותיך ובמוצא פיך, הימנע מגסות ומאלימות בכל עת. 

ט. הימנע מלדבר וליצור קשר עם מנהל המועדון ביום המשחק, כמו כן עליך להימנע מלדבר עם מאמן/מנהל

י. הקבוצה מיד לאחר סיום משחק בנושא המשחק, הדבר אפשרי רק בדברים מנהלתיים בלבד.

יא. חובה עליך להימנע מלהעיר הערות / צעקות לשחקנים תוך כדי המשחק.

יב. אסור להתבטא בגסות ואו לגדף את שחקני הקבוצה היריבה/קהל/באי המתקן.

יג. אסור לפנות לשופט המשחק, אין להעיר לו או להתבטא בגסות כלפיו.

יד. אסורה כל התערבות מקצועית של ההורים באימונים, במהלך המשחק או לאחריו.