תקנון כללי

השחקן הביע את רצונו לשחק בקבוצה של המועצה/מרכז קהילתי בעונת המשחקים 2023-2024. הקבוצה מעוניינת כי השחקן יתאמן ויוכשר בשורותיה בעונת המשחקים 2023-2024 ;

וברצון שני הצדדים לקבוע את זכויותיהם וחובותיהם של כל צד כלפי משנהו.

1. מבוא

1.1 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות התקנון.

1.2תקנון זה הוא אישי ומיוחד והוא קובע באורח בלעדי וממצה את התנאים, הזכויות והחובות
      שהצדדים לתקנון זה בכל הקשור לשיתופו של השחקן בקבוצה.

1.3קבלת שחקן למועדון ואישור תחילת פעילותו מותנים באישור רכז המועדון ובעמידה בכל
      הדרישות המפורטות בטופס זה.

2. נספחים

לוח חופשות וחגים – מצוי בתקנון הראשי.
* בחופשות , חגים ובקיץ ייערכו ימי אימון במתכונת שונה, פירוט באתרי האגודות ( נבחרות )
הצהרת בריאות – מצויה בתקנון הראשי.

קישורים לתקנון ונהלי איגוד/התאחדות הרלוונטי – מצויים בדפי המידע למצטרף לאגודות הספורט
דף מידע למצטרף – מצוי בתקנוני הספורט לפי ענף רלוונטי

ביטול השתתפות, הפסקת פעילות,  ראה פירוט בנפרד . 


3. תקופת התקנון – עונת 2023-2024

 

3.1  תוקפן של ההסכמות על פי תקנון זה הן לעונת המשחקים 2023-2024 ,
      דהיינו מיום 20/07/2023 ועד ליום 30/06/2024 


3.2  בתקופת הפעילות, שפורטה לעיל, השחקן יפעל בשורות הקבוצה השייכת למטה אשר,
      בהתאם להחלטות מאמן הקבוצה, רכז המועדון ומחלקת הספורט.


3.3 מובהר ומוסכם בזאת כי תקנון זה יכנס לתוקפו רק לאחר שיונפק לשחקן כרטיס שחקן בקבוצה
      ולאחר שהשחקן ירשם באיגוד / התאחדות כשחקן פעיל בקבוצה לעונת המשחקים 2023-2024.


4. הצהרות והתחייבויות השחקן

4.1  הורי השחקן מצהירים בזאת, בהצהרת הבריאות המצורפת לתקנון הראשי, כי הוא בריא
      וכשיר למשחק ביום חתימת תקנון זה וכי הוא בעל כושר גופני ומקצועי מתאימים ובעל הידע,
      הניסיון והיכולת לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה.

4.2  הורי השחקן מצהירים בזאת, כי קראו את האמור בתקנוני האיגוד/ההתאחדות המצורפים
      כנספחי דף מידע לתקנון, וכי הבינו את תוכנם ואת מחויבויותיהם על פיהם, לרבות בכל הנוגע
      לנוהל העברת ושחרור שחקן ולעלויות הכרוכות בכך, וכי הם מתחייבים לפעול כאמור בהם.

4.3 שחקן (שגילו מעל 17 שנים) מצהיר בזאת כי ברור לו כי לצורך השתתפותו כשחקן פעיל
      בקבוצה ובהתאם לאופי פעילות הקבוצה, יהא עליו לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה גם
      בשעות הערב/לילה ו/או בשבתות וחגים והוא מוותר בזאת בוויתור מלא ומוחלט על כל טענה
      ו/או דרישה בקשר לכך.

4.4 השחקן מתחייב בזאת להשתתף באורח פעיל בכל אימוני הקבוצה ובמשחקים בהם יוצב
      למשחק על פי הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה.

4.5 השחקן מתחייב להודיע למנהל הקבוצה או מאמן הקבוצה מראש על רצונו להעדר מאימון או
      משחק של הקבוצה והוא יהא רשאי להעדר אך ורק באישור מראש.

4.6 השחקן מתחייב למלא באופן מלא ומדויק אחר הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה או כל ממלא תפקיד אחר שימונה מטעם הנהלת הקבוצה, בכל הקשור לפעילותו בקבוצה.


4.7 השחקן מתחייב להתנהג התנהגות ספורטיבית תוך שמירה על כבוד עיסוקו, כבוד הקבוצה ושמה.

 


4.8השחקן מצהיר כי ידוע לו שמחלקת הספורט במועצה / מרכז קהילתי שומרת לעצמה את הזכות
      להשעותו עקב אי עמידה בנהלי הקבוצה ו/או בשל התנהגות בלתי הולמת, שלו או של הוריו,
      ו/או בגין התנהגות פוגענית המסכנת את השחקנים האחרים ו/או בשל פגיעה במוניטין הקבוצה
      ו/או מכל סיבה אחרת שתפורט ותינתן בכתב לשחקן.

4.9 במידה והשחקן יהיה מעוניין להפסיק את פעילותו הוא מתחייב להודיע על כך למועדון בכתב
      לרכז הענף ולמזכירות מחלקת הספורט ולמלא טופס הפסקת פעילות באתר.


4.10 השחקן מצהיר כי ידוע לו כי כל הודעת ביטול אחרת לא תתקבל ולא תידון.

4.11 שחקן בפעילות תחרותית אשר יודיע על הפסקת פעילות לאחר תאריך:
*        ליגה לכדורגל – 31.1.24
*        ליגה לכדורסל –31.1.24
        בסוף חודש ינואר מסתיים מועד ההעברות ההתאחדות לכדורגל/כדורסל וזה המועד האחרון
        בו ניתן לפלוט או לקלוט שחקן – לפיכך החל מפברואר לא יבוצעו החזרים כספיים ולא יאושרו
        ביטולים המשתתף מחויב בעלות החוג עד סוף השנה.

4.12 השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוחזרו לו כספים בגין ימי היעדרות מאימונים או משחקים, אף
        אם ההיעדרות הינה בגין מחלה ו/או פציעה. במקרים בהם ההיעדרות בגין מחלה ו/או פציעה
        הינה לתקופה העולה על חודש, על השחקן להגיש על כך הודעה בכתב בצירוף המסמכים
        הרפואיים המתאימים.

4.13 בכל מקרה של השעיה – אין החזר כספי.

4.14 השחקן מתחייב כי החל מיום חתימת תקנון זה ועד תום עונת המשחקים בגינה נחתם, לא
        ינהל משא ומתן, לא יתאמן ולא ישחק בקבוצה או במועדון אחר מישראל או מחוצה לה, אלא
        אם כן קיבל הסכמה מראש ובכתב מהקבוצה, לאחר שהודיע לה בכתב על רצונו לעשות כן.

4.15 השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוכל להשתחרר מהקבוצה ולעבור לקבוצה אחרת. אלא לאחר
        שיוסכם וישולם לקבוצה הפיצוי (שגובהו נקבע בתקנון ו/או כפי שיוסכם בין שתי הקבוצות)
        בגין אימונו וקידומו ("דמי השבחה") ובהתאם לנהלי האיגודים וההתאגדויות ובכפוף לגילו של השחקן.


5. תשלומים וזיכויים

5.1 התשלום השנתי של השחקן לקבוצה עבור השתתפות בעונת המשחקים יהיה על פי מחירון
      המתנ"ס המצורף כנספח, וניתן יהיה לפרוס אותו ל-עד 10 תשלומים שווים ורצופים כאשר
      התשלום האחרון יפרע לא יאוחר מחודש יוני.

5.2 רכישת ערכות ביגוד לענפי הספורט השונים הינה חובה ולא רשות ולא ניתן החזר כספי.


5.3 תשלומים נוספים אשר יחולו על השחקן יכללו בדיקה רפואית (כמתחייב בחוק הספורט החזקת
      אישור בריאות לכל השנה), דמי חידוש/רישום כרטיס במידה ומתקיים, נסיעות למשחקי בית וחוץ
      ולפעילויות מיוחדות במידה ומתקיים, תשלום השתתפות בתחרויות, מחנות אימון, תשלום דמי
      השתתפות עצמית בעת הפעלת הביטוח ותשלום עבור טיפול רפואי.

5.4 ביטול או החזר של המחאה יחויב בעמלת ביטול להמחאה.

5.5 נהלי הזיכוי ו/או החזר כספי יהיו כמפורט בסעיף 4.09-4.13 לעיל.

 


6. ביטוח תאונות תלמידים

בוצע בכל מוסד חינוכי בו לומד המשתתף למשך כל ימות השנה, 24 שעות ביממה בכל פעילותיו והמתנ"ס.
משתתף אשר אינו תלמיד (נוער/בוגרים) מחויב בביטוח שיבוצע ע"י הקבוצה והמשתתף יחויב בעלות נוספת עבור הביטוח.

7. הצהרות והתחייבויות הקבוצה

7.1פתיחת קבוצה והמשכיותה מותנים במספר מינימלי של משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות.
      היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת למספר המינימלי (פרוט מלא מצוי במידע במחלקה), יוכל
      המתנ"ס להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את
      ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא
      תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.

7.2 החל משעת סיום הפעילות – המשתתפים באחריות הוריהם, חובה להקפיד על שעת איסוף בתום הפעילות.

7.3 ט.ל.ח , המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנים ,בתכניות ובלוח הזמנים.

7.4 העברה/שחרור שחקן מאגודת ספורט ייעשו עפ"י תקנוני האיגוד בכפוף לנהלי האגודה והמתנ"ס, לאחר הסדרת חובות השחקן.


8. הוראות משלימות

8.1  תקנון זה מגבש ומסכם כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהא תוקף לכל הסכמה
      אחרת שנעשתה בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב, ואשר אינה מופיעה בתקנון זה, וכן לא יהא
      תוקף לכל מצג ו/או התחייבות אחרים אשר לא מצאו את ביטויים במסגרת תקנון זה.

8.2 כל הודעה מצד אחד למשנהו ובכל עניין שיש להודיעו בנוגע לתקנון זה או על פיו תהיה בכתב,
      וכתובות הצדדים לעניין זה הם כמפורט בכותרת תקנון זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום
      לכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה שלושה ימי עסקים למן משלוחה כאמור ועם
      מסירתה - אם נמסרה ביד.

8.3 שמירה הדדית על הקבוע בתקנון זה תאפשר לקיים עונת פעילות מוצלחת.

אנו מודים לכם על שנרשמתם לפעילות ומאחלים לכם שנת פעילות משמעותית ומהנה !


האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות
לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.


הרשום לעיל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים