תקנון ליגות כללי

 א. נספח ביטול השתתפות כללי

ביטול השתתפות בפעילות יתבצע ע''י מילוי טופס מקוון באתר.

מועדי ביטול השתתפות:

- ספטמבר-נובמבר התשלום יחול עד לסוף אותו חודש בו התקבלה הודעת הביטול.

- דצמבר-מרץ (כולל), בהודעת ביטול אחרי ה 15 לחודש, המשתתף יחויב על אותו חודש וחודש נוסף.

- החל מ 1/4, לא יבוצעו החזרים כספיים עד לסוף שנת הפעילות.

                 ...

- לא ניתן החזר כספי על ביטוח תאונות אישיות והשכרת כלי באולפן למוסיקה.

- רכישת ערכות ביגוד לענפי הספורט השונים הינה חובה ולא רשות ולא ניתן החזר כספי.

- ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים.

 

ב. נספח הפסקת/הקפאת פעילות ע"י המרכז הקהילתי בעידן הקורונה

- במקרה של כניסת משתתף לבידוד מעל 30 יום במצטבר במהלך שנת הפעילות, יינתן החזר כספי לתקופת הבידוד בסוף השנה.

- במקרה של כניסת כל הקבוצה/קפסולה(חוג) לבידוד – הפעילות תוחזר במהלך השנה.

- במקרה של כניסת מדריך/מאמן/מורה לבידוד – המרכז הקהילתי ידאג למחליף, הפעילות תימשך כסדרה עד לחזרתו.

- במקרה של החלטת ממשלה על סגרים תקופתיים או הנחיות שלא יאפשרו  פעילות למשך תקופה:

1. ככלל, המרכז הקהילתי יחזיר את משך הפעילות שלא התקיימה במהלך שנת הפעילות, בכלל זה הארכתה לחודשי הקיץ.

2. במידה ולא יתאפשר להחזיר את תקופת ההסגר בה בוטלה הפעילות, יזוכו המשתתפים על כל תקופת ההסגר, פחות 10%( לכיסוי הוצאות קבועות שהמרכז הקהילתי מחויב אליהן)

3. אולפן למוסיקה :

- במידה ולא יתאפשר מפגש מורה תלמיד באופן פרונטלי, האולפן למוסיקה יעבור לעבוד באופן מקוון (זום) בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.

- במקרה של כניסת קבוצת הרכב תזמורת מקהלה לבידוד, החזרות יעברו להתקיים באופן מקוון (זום) בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.

 

 

תקנון מרכז קהילתי מחלקת הספורט – מועצה אזורית מטה אשר

השחקן הביע את רצונו לשחק בקבוצת של המרכז קהילתי בעונת המשחקים 2020-2021 והקבוצה מעוניינת כי השחקן יתאמן ויוכשר בשורותיה בעונת המשחקים 2020-2021 וברצון שני הצדדים לקבוע את זכויותיהם וחובותיהם של כל צד כלפי משנהו;

 

1. מבוא

1.1 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות התקנון.

1.2 תקנון זה הוא אישי ומיוחד והוא קובע באורח בלעדי וממצה את התנאים, הזכויות  והחובות של הצדדים לתקנון זה בכל הקשור לשיתופו של השחקן בקבוצה.

1.3 קבלת שחקן למועדון ואישור תחילת פעילותו מותנים באישור רכז המועדון ובעמידה בכל הדרישות המפורטות בטופס זה.

 

2. נספחים

לוח חופשות וחגים – מצוי באתר המרכז הקהילתי. הצהרת בריאות מצויה בהרשמה לחוגים.

קישורים לתקנון ונהלי איגוד/התאחדות הרלוונטי – מצויים בדפי המידע למצטרף לאגודות הספורט. 

נספח לעידן הקורונה - ביטול השתתפות, הפסקת פעילות, החזרים בתקופת הקורונה: ראה פירוט בנפרד ו/או בתחילת תקנון זה.

 

3. תקופת התקנון – עונת 2020-2021

3.1  תוקפן של ההסכמות על פי תקנון זה הן לעונת המשחקים 2020-2021 , דהיינו מיום 20/07/2020 ועד 31/05/2021 ו/או עד גמר הפעילות ואו גמר המשחקים.

3.2 בתקופת הפעילות, שפורטה לעיל, השחקן יפעל בשורות הקבוצה השייכת למטה אשר, בהתאם להחלטות מאמן הקבוצה, רכז המועדון ומחלקת הספורט.

3.3 מובהר ומוסכם בזאת כי תקנון זה יכנס לתוקפו רק לאחר שיונפק לשחקן כרטיס שחקן בקבוצה ולאחר שהשחקן ירשם באיגוד / התאחדות ______ כשחקן פעיל בקבוצה לעונת המשחקים 2020-2021.

 

4. הצהרות והתחייבויות השחקן

4.1  הורי השחקן מצהירים בזאת, בהצהרת הבריאות המצורפת לתקנון הראשי, כי הוא בריא וכשיר למשחק ביום חתימת תקנון זה וכי הוא בעל כושר גופני ומקצועי מתאימים ובעל הידע, הניסיון והיכולת לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה.

4.2  הורי השחקן מצהירים בזאת, כי קראו את האמור בתקנוני האיגוד/ההתאחדות המצורפים כנספחי דף מידע לתקנון, וכי הבינו את תוכנם ואת מחויבויותיהם על פיהם, לרבות בכל הנוגע לנוהל העברת ושחרור שחקן ולעלויות הכרוכות בכך, וכי הם מתחייבים לפעול כאמור בהם.

4.3  שחקן (שגילו מעל 17 שנים) מצהיר בזאת כי ברור לו כי לצורך השתתפותו כשחקן פעיל בקבוצה ובהתאם לאופי פעילות הקבוצה, יהא עליו לבצע את התחייבויותיו על פי תקנון זה גם בשעות הערב/לילה ו/או בשבתות וחגים והוא מוותר בזאת בוויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

4.4 השחקן מתחייב בזאת להשתתף באורח פעיל בכל אימוני הקבוצה ובמשחקים בהם יוצב למשחק על פי הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה.

4.5 השחקן מתחייב להודיע למנהל הקבוצה או מאמן הקבוצה מראש על רצונו להעדר מאימון או משחק של הקבוצה והוא יהא רשאי להעדר אך ורק באישור מראש.

4.6 השחקן מתחייב למלא באופן מלא ומדויק אחר הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה או כל ממלא תפקיד אחר שימונה מטעם הנהלת הקבוצה, בכל הקשור לפעילותו בקבוצה.

4.7 השחקן מתחייב להתנהג התנהגות ספורטיבית תוך שמירה על כבוד עיסוקו, כבוד הקבוצה ושמה.

4.8 השחקן מצהיר כי ידוע לו שמחלקת הספורט במועצה / מרכז קהילתי שומרת לעצמה את הזכות להשעותו עקב אי עמידה בנהלי הקבוצה ו/או בשל התנהגות בלתי הולמת, שלו או של הוריו, ו/או בגין התנהגות פוגענית המסכנת את השחקנים האחרים ו/או בשל פגיעה במוניטין הקבוצה ו/או מכל סיבה אחרת שתפורט ותינתן בכתב לשחקן.

4.9 במידה והשחקן יהיה מעוניין להפסיק את פעילותו הוא מתחייב למלא טופס מקוון באתר המתנ''ס בלבד שכתובתו www.matnasmatteasher.org.il 

4.10 השחקן מצהיר כי ידוע לו כי כל הודעת ביטול אחרת לא תתקבל ולא תידון.

4.11 שחקן בפעילות תחרותית אשר יודיע על הפסקת פעילות לאחר תאריך: *ליגה לכדורגל – 31.1.21 *ליגה לכדורסל –31.1.21 בסוף חודש ינואר מסתיים מועד ההעברות ההתאחדות לכדורגל/כדורסל וזה המועד האחרון בו ניתן לפלוט אולקלוט שחקן – לפיכך החל מפברואר לא יבוצעו החזרים כספיים ולא יאושרו ביטולים המשתתף מחויב בעלותהחוג עד סוף השנה. למעט משתתפי נוער/בוגרים (שאינם תלמידים) אשר עלות הביטוח יחול עליהם

4.12 השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוחזרו לו כספים בגין ימי היעדרות מאימונים או משחקים, אף אם ההיעדרות הינהבגין מחלה ו/או פציעה. במקרים בהם ההיעדרות בגין מחלה ו/או פציעה הינה לתקופה העולה על חודש, עלהשחקן להגיש על כך הודעה בכתב בצירוף המסמכים הרפואיים המתאימים.

4.13 בכל מקרה של בכל מקרה של השעיה – אין החזר כספי.

4.14 השחקן מתחייב כי החל מיום חתימת תקנון זה ועד תום עונת המשחקים בגינה נחתם, לא ינהל משא ומתן, לאיתאמן ולא ישחק בקבוצה או במועדון אחר מישראל או מחוצה לה, אלא אם כן קיבל הסכמה מראש ובכתבמהקבוצה, לאחר שהודיע לה בכתב על רצונו לעשות כן.

4.15 השחקן מצהיר כי ידוע לו שלא יוכל להשתחרר מהקבוצה ולעבור לקבוצה אחרת. אלא לאחר שיוסכם וישולם לקבוצההפיצוי (שגובהו נקבע בתקנון ו/או כפי שיוסכם בין שתי הקבוצות) בגין אימונו וקידומו ("דמי השבחה") ובהתאם לנהלי האיגודים וההתאגדויות ובכפוף לגילו של השחקן.

 

5. תשלומים וזיכויים

5.1 התשלום השנתי של השחקן לקבוצה עבור השתתפות בעונת המשחקים יהיה על פי מחירון המתנ"ס, וניתן יהיה לפרוס אותו ל-עד 10 תשלומים שווים ורצופים כאשר התשלום האחרון יפרע לא יאוחר מחודש מאי.

5.2 תשלומים נוספים אשר יחולו על השחקן יכללו בדיקה רפואית (כמתחייב בחוק הספורט), דמי חידוש/רישום כרטיס במידה ומתקיים, פיקדון בגין קבלת תלבושת מועדון במידה ומתקיים, נסיעות למשחקי בית וחוץ ולפעילויות מיוחדות במידה ומתקיים, תשלום השתתפות בתחרויות, מחנות אימון, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת הביטוח ותשלום עבור טיפול רפואי.

5.3  ביטול או החזר של המחאה יחויב בעמלת ביטול להמחאה.

5.4  נהלי הזיכוי ו/או החזר כספי יהיו כמפורט בסעיף 4.09-4.13 לעיל.

 

6. ביטוח תאונות תלמידים בוצע בכל מוסד חינוכי בו לומד המשתתף למשך כל ימות השנה, 24 שעות ביממה בכל פעילותיו והמתנ"ס. משתתף אשר אינו תלמיד (נוער/בוגרים) מחויב בביטוח שיבוצע ע"י הקבוצה והמשתתף יחויב בעלות נוספת עבורהביטוח.

 

7. הצהרות והתחייבויות הקבוצה

7.1 פתיחת קבוצה והמשכיותה מותנים במספר מינימלי של משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות. היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת למספר המינימלי (פרוט מלא מצוי במידע במחלקה), יוכל המתנ"ס להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.

7.12 החל משעת סיום הפעילות – המשתתפים באחריות הוריהם, חובה להקפיד על שעת איסוף בתום הפעילות.

7.13 ט.ל.ח , המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנים ,בתכניות ובלוח הזמנים.

7.14 העברה/שחרור שחקן מאגודת ספורט ייעשו עפ"י תקנוני האיגוד בכפוף לנהלי האגודה והמתנ"ס, לאחר הסדרת חובות השחקן.

 

8. הוראות משלימות

8.1 תקנון זה מגבש ומסכם כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת שנעשתה בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב, ואשר אינה מופיעה בתקנון זה, וכן לא יהא תוקף לכל מצג ו/או התחייבות אחרים אשר לא מצאו את ביטויים במסגרת תקנון זה.

8.2  כל הודעה מצד אחד למשנהו ובכל עניין שיש להודיעו בנוגע לתקנון זה או על פיו תהיה בכתב, וכתובות הצדדים לעניין זה הם כמפורט בכותרת תקנון זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום לכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה שלושה ימי עסקים למן משלוחה כאמור ועם מסירתה - אם נמסרה ביד.

8.3 שמירה הדדית על הקבוע בתקנון זה תאפשר לקיים עונת פעילות מוצלחת.

8.4 שיקולי המחלקה והנחיותיה יגברו במקרים שלא ברורים דיים בתקנון.

 

האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.

ט.ל.ח. המחלקה רשאית לעדכן, להוסיף ולשנות תכנים מועדים ופרטים נוספים אחרים על פי צרכיה ושיקול דעתה.

לעניין ביטול השתתפות, הפסקת פעילות, החזרים בתקופת הקורונה – ראה נספח מפורט בנפרד ואו בתחילת תקנון זה.

הרשום לעיל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.