תקנון האולפן למחול

א. נספח כללי אולפן למחול
1. שיעורי המחול יתקיימו בין התאריכים: 01.09.2022 - 30.6.2023 במקביל לשנת הלימודים תשפ"ג.
2. היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת ל-8 תלמידים בשלוחות הרי האולפן למחול יוכל להפסיק
את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים
בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל
הביטול.
3. החל משעת סיום השיעורים המשתתף באחריות ההורים. במידה והתלמיד אינו משתמש בהסעות
האולפן חובה להקפיד על איסוף מיד עם שעת סיום השיעור.
4. חובת המשתתף לשמור על כללי התנהגות נאותים עפ"י ההוראות, הופעה בתלבושת הייעודית,
כבוד לזולת, שמירה על התקנונים.
5. ישנה חובת הגעה לשיעורים! במידה ותלמיד אינו יכול להגיע מסיבה זו או אחרת הוא מחויב
לשלוח הודעה ( וואטסאפ, מייל או טלפון).

ב. הסעות
1. האולפן למחול מקיים מערך הסעות לחוגים. יובהר כי מערך ההסעות יופעל במהלך שנת
הפעילות, בהתאם למכרז שזוכה, ממקומות צירים מרכזיים בלבד, בנקודות איסוף שהינן תחנות
הסעה בלבד ושיקבעו על ידי האולפן למחול. לא תתקיימנה הסעות לחזרות בסופי שבוע.
2. התשלום עבור ההסעות יצטרף לתשלום שכר הלימוד ויתבצע ישירות באתר או מול קופת
המתנ"ס מטה אשר טל': 1800333567/04-9109001.
3. האיסוף והפיזור לישובים יתבצע מתחנת הסעה מרכזית אחת בלבד בכל ישוב.
4. הנהלת האולפן למחול שומרת לעצמה את הזכות לבטל הסעה מסוימת במידה וירשמו אליה
פחות מ 6 תלמידים. במקרה זה יתבצע זיכוי כספי בהתאם לעלות ההסעה.
5. האולפן אינו מחויב לקיים איסוף מישוב שבו לומד תלמיד יחיד.ג. נספח ביטול השתתפות כללי
ביטול השתתפות בפעילות יתבצע ע''י מילוי טופס מקוון באתר.
מועדי ביטול השתתפות:
- ספטמבר-נובמבר התשלום יחול עד לסוף אותו חודש בו התקבלה הודעת הביטול.
- דצמבר-מרץ (כולל), בהודעת ביטול אחרי ה 15 לחודש, המשתתף יחויב על אותו חודש וחודש נוסף.
- החל מ 1/4, לא יבוצעו החזרים כספיים עד לסוף שנת הפעילות.
- ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל
חודש ימים.

ד. נספח קורונה
- במקרה של כניסת משתתף לבידוד מעל 30 יום במצטבר במהלך שנת הפעילות, יינתן החזר כספי
לתקופת הבידוד בסוף השנה.
- במקרה של כניסת כל הקבוצה/קפסולה (חוג) לבידוד – הפעילות תוחזר במהלך השנה.
- במקרה של כניסת מדריך/מאמן/מורה לבידוד – המרכז הקהילתי ידאג למחליף, הפעילות תימשך
כסדרה עד לחזרתו.
- במקרה של החלטת ממשלה על סגרים תקופתיים או הנחיות שלא יאפשרו פעילות למשך תקופה:
1. במידה ולא יתאפשר לקיים שיעורים פרונטליים, האולפן למחול יעבור לעבוד באופן מקוון (זום)
בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.
2. במידה ולא יתאפשר להחזיר את תקופת ההסגר בה בוטלה הפעילות, יזוכו המשתתפים על כל
תקופת ההסגר, פחות 10%( לכיסוי הוצאות קבועות שהמרכז הקהילתי מחויב אליהן).ב ב ר כ ה,
שרון הדס
מנהלת האולפן למחול