מכרז! להפקת "פסטיבל הקפה" בשייח' דנון, בשבת, 27.08.202

מכרז! להפקת "פסטיבל הקפה" בשייח' דנון, בשבת, 27.08.202

מכרז! להפקת "פסטיבל הקפה" בשייח' דנון, בשבת, 27.08.202

1
. המרכז קהילתי מטה אשר מזמין בזאת הצעות מחיר להפקת אירוע "פסטיבל הקפה"
בכפר שייח' דנון )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים"( במועצה האזורית מטה אשר,
על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
2
. המזמינה תקיים למציעים סיור שטח ביום שלישי, .05.202210 ב- 00:90 . היציאה
לסיור מהכניסה לשייח' דנון. השתתפות בסיור המפיקים הינה חובה.
3
. עד ליום שלישי, .05.202271 ב- 15:00 יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב
אל המזמינה, באמצעות כתובת המייל eventmta@mta.org.il )השאלות יענו
בכתב ויועברו אל כל המציעים(.
4
. את ההצעה יש להגיש עד לא יאוחר מיום שלישי, 2022/5/24 ב- 15:00 , לכתובת
המייל: eventmta@mta.org.il
5
. הצעה אשר תוגש שלא במועד ו/או ללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, לא
תילקח בחשבון.
6
. יודגש כי המזמינה שומרת את הזכות לבטל את המכרז לפני ההחלטה על ההצעה
הזוכה במכרז ו/או לא למסור את ביצוע העבודה לזוכה במכרז או להקטין את היקף
ביצוע העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבצע אך ורק שלב משלבי העבודות שלגביו
ניתן מראש מימון.

תנאי סף
1
. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז,
ואשר מתקיימים בהם, במצטבר, כל הדרישות והתנאים המפורטים להלן:
1.1
. עוסק מורשה או תאגיד פעיל בישראל הרשום אצל רשם החברות או רשם
אג"ש בעת הגשת הצעתו למכרז.
1.2
. עוסק מורשה או תאגיד בעל ותק וניסיון מוכח, של הפקת אירועים ציבוריים
רבי משתתפים ב- 3 פרויקטים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. ההחלטה אם המציע עומד בדרישת
הניסיון ובכלל זה ההחלטה אם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון ב-
"הפקת אירועים ציבוריים רבי משתתפים" הינה בשיקול דעתה של וועדת
המכרזים. על המציע להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה באמצעות מסמכים
שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע.
1.3
. עוסק מורשה או תאגיד בעלי מחזור כספי שנתי ממוצע ואשר נובע מעיסוקו
בתחום הפקת האירועים, של יותר מ- 600,000 שקל.
2
. אמות המידה לבחירת הזוכה
2.1
למען הסר ספק, מודגש כי התמורה שתידרש על ידי המציע בגין ביצוע העבודות,
נשוא מכרז זה, לא תהווה שיקול יחיד לקביעת ההצעה הזוכה. אמות המידה
לבחירת הזוכה מבוססות על שקלול יחסי שבין הפרמטרים הבאים:
2.1.1
. קונספט ותוכנית האירוע - 60% : הצעה
אותנטית לקיום "פסטיבל הקפה" עם רעיונות
חדשניים, תפיסה הוליסטית ומגוונת וניצול
מיטבי של המשאבים והשטח.
2.1.2
. תקציב האירוע – 30% : ההצעה שתיתן את העלות הנמוכה ביותר
לקיום האירוע תזכה בניקוד המקסימלי.
2.1.3
. יצירתיות ומקוריות – 20% : הצעה אותנטית וחדשנית, עם רעיונות
יצירתיים, מגוונים שמעניקים שרות וחוויה למגוון האוכלוסייה שתגיע
לאירוע.

2.2
. ההצעה בעלת הניקוד המקסימלי והעומדת בתנאים המוקדמים תהיה ההצעה
הזוכה.
2.3
. הניקוד לטיב, איכות וגיוון מפרט השירותים ייקבע על ידי ועדת רפרטואר אשר
תורכב ממנכ"ל החברה הכלכלית, מנהל רשת המתנ"סים, מנהל שלוחת
המתנ"ס בשייח' דנון, מנהלת מחלקת תרבות ואמנות ורכזת המופעים
במחלקת התרבות.
3
. תקצוב האירוע
המפיק יקבל תשלום בסך 275,000 שקל כולל מע"מ עבור הפקת אירוע
פסטיבל הקפה.
30% מהסכום ישולם ביום האירוע.
70% מהסכום ישולם עם העברת דוחות ביצוע ועלויות.
4
. השירותים
4.1
. המפיק יפיק עבור המזמינה אירוע "פסטיבל הקפה" למשך 12 שעות, לכמות
צפויה של כ- 2,500 משתתפים. האירוע יכלול מתחמי קפה, סדנאות יצירה,
בתים פתוחים, במה פתוחה ומגוונת, אירוע מרכזי וכן כל פעילות אחרת אותה
יציע המפיק למזמינה ותאושר על ידי המזמינה )להלן: "הפעילויות"(.
4.2
. המפיק יציע למזמינה לקיים בנוסף כל פעילות אחרת במסגרת האירוע,
התואמת את רוח האירוע והקונספט האומנותי שלו.
4.3
. המפיק מתחייב לרכז ולבצע את מכלול הנושאים הקשורים בהפקת האירוע
לרבות אישור האירוע בקרב הגורמים המוסמכים, הערכת התקציב למרכיבי
ההפקה, תכנון אומנותי, תכניות מיתוג, גיוס חסויות, ניהול פרסום, תיאום
ספקים, ניהול ההפקה בפועל במהלך האירוע וכל המתבקש מהפקת אירוע
"פסטיבל הקפה " וכמפורט במפרט השירותים המצ"ב
4.4
. המפיק יספק את השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם
להתחייבויותיו בהסכם זה.

5
. אבטחה ולוגיסטיקה
5.1
. המפיק יהיה אחראי להוצאת רישיון עסק וכן כל רישיון ואישור
אחר הנדרשים לפי הוראות הדין בקשר עם קיום האירוע.
5.2
. המפיק יהיה אחראי להסדרת סדרנות באירוע.
5.3
. סדרני חניה ושילוטם וכן הסעת הקהל ממגרש החניה לאירוע.
5.4
. המפיק יהיה אחראי להסדרת הכוונה ושילוט במקום האירוע,
לפחי אשפה, יציאות חירום ולנקודות מים.
5.5
. על המפיק להגיש את כל האישורים הנדרשים בהתאם לרישיון
העסק ועל פי דין למזמינה.
5.6
. המפיק ידאג לתאי שירותים במקום האירוע בהתאם לכמות
המשתתפים.
5.7
. המפיק יהיה אחראי לבניית במות, התקנת תאורה והצטיידות
בגנרטור לאירוע.
5.8
. המפיק יהיה אחראי לתאורת שטח לחניות ולמעברים וכל
הנדרש.
6
. סיום האירוע
המפיק מתחייב להחזיר את סביבת האירוע לקדמותה בתום האירוע ולפנות כל כלי ו/או
מבנה שהציב בה, לשביעות רצונה של המזמינה ובתיאום עמה ולא יאוחר מיום,
27.8.2016 בתום האירוע.

מפרט שירותים
המפיק יספק במסגרת הסכם זה והעבודות שיתבצעו על פיו, את השירותים הבאים
כמפורט להלן:
1
. הצגת תוכן ההצעה למזמינה
1.1
במסגרת הצעתו למכרז, המפיק יכין ויגיש מצגת בה יפורטו:
1.1.1
. ניסיונו בהפקת אירועים נשוא הסכם זה;
1.1.2
. צוות העובדים המתוכנן לאירוע;
1.1.3
. תוכנית עבודה מפורטת להפקת האירוע: תקציב, קונספט אומנותי לאירוע
הכולל רעיונות אמנותיים, תוכן ומיקום, מתחם קפה מרכזי לרבות ממכר קפה,
ציוד ומכונות קפה, לו"ז מתוכנן, פירוט סל פרסום, וכל פירוט נוסף אותו תדרוש
המזמינה.
1.1.4
. מפעיל מתחם הקפה הנבחר מתחייב לספק 500 כוסות, במגוון סוגי הקפה,
ללא עלות.
1.2
. המפיק יעביר לאישור המזמינה אפשרויות לאמן מרכזי, שמתאים לאוכלוסייה
היהודית והערבית )בדומה לשרית חדד, מירה עווד, זהבה בן(.
1.3
המזמינה רשאית לשלב באירוע עד 5 ספקי מזון מקומיים בתמורה ו/או ללא
תמורה כספית.
1.4
המציע רשאי לגייס חסויות.
1.5
המפיק יבצע את המפורט בסעיף 1.1 לעיל תוך התחשבות בסוג האוכלוסיות
המוזמנות לאירוע: אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה יהודית, משפחות, בני נוער,
צעירים, מבוגרים, זוגות, ואוכלוסייה ותיקה.
2
עדכון המזמינה
המפיק ישתתף בישיבות הבהרה ועדכונים בנוגע לאירוע אשר יתקיימו בתחומי מועצה
אזורית מטה אשר ובכפר שייח דנון בתדירות כפי שיוזמן אליהן:
2.1
המפיק מתחייב להגיע לכל הישיבות שהמזמינה תקבע מעת לעת )באופן סביר(.
2.2
המפיק מתחייב להעביר דיווח בכתב בישיבה על כל התקדמות שביצע בקשר עם
העבודות נשוא הסכם זה.

זמני הפעילויות באירוע
זמני פעילויות האירוע יהיו ביום שבת, 27.8.2022 , החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד השעה
22:00 )עם סיום הופעת האמן המרכזי(.
דרכי התקשרות:
כרמית שני, טל' 052-4227055
מייל: eventmta@mta.org.il
בברכה,
כרמית פלג
מנהלת מחלקת תרבות, מ.א מטה אשר