פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גשלוחות המתנס