תקנון סדנא למחול 2023 - 2024

סדנא – תכנית להכשרת רקדנים, געתון 

תקנון תשלומים שנת הלימודים תשפ"ד 2023/24

 

 1. שכר הלימוד השנתי ב'סדנא' לשנת תשפ"ד 2023/24 עומד על סך של 16,500 ₪.

 2. התשלום לפעילות יתבצע מראש ולכל תקופת הפעילות, באתר האינטרנט של מתנ"ס מטה אשר או בקופת המתנ"ס, כתשלום כולל אחד (שנתי) לשנה"ל תשפ"ד 2023/24. תלמיד נחשב כרשום רק לאחר ששילם את כל שכ"ל במלואו. 

 3. תקופת הפעילות נמשכת 10 חודשים, מ-3 בספטמבר 2023 עד 15 יוני 2024 (שבועיים אחרונים של יוני יוחזרו בחופשות במהלך שנה"ל וזאת בשל שיפוצים שיחלו במתחם האולמות באמצע החודש). 

 4. ניתן לפרוס את התשלום הכולל עד 10 תשלומים שווים ובלבד שהתשלום האחרון יפרע לא יאוחר מחודש יוני. ניתן לשלם שכ"ל דרך מענק חיילים משוחררים, פרטים ניתן לקבל אצל ריטה מזכירת ה'סדנא'.

 5. מחויבות המתנ"ס כלפי התלמיד.ה בתחום פעילות ה'סדנא', הינה כלפי משתתף רשום ומשולם במלואו ומראש.

 6. על מנת להפסיק את הלימודים ב'סדנא' יש להודיע על כך באחד מהאופנים הבאים: במכתב באימייל [email protected]  או באופן ידני למזכירות ה'סדנא' בגעתון. הבהרה: מועד הפסקת הפעילות נקבע בעת קבלת ההודעה במתנ"ס ע"י מזכירות ה'סדנא' ולא רטרואקטיבית. על התלמיד.ה לוודא קבלת ההודעה במתנ"ס.

 7. ביטול/החזר צ'ק יחויב בעמלת ביטול בסך 15 ₪ לצ'ק.

 8. נקבע והוסכם מראש כי תלמיד.ה שהפסיק.ה את פעילותו.ה והודיע.ה כנדרש (לפי הסעיפים הר"מ) עד ל-15 לחודש, ייחול חיוב בתשלום החודש הנוכחי במלואו וזיכוי לתקופה הנותרת. תלמיד.ה שהודיע.ה לאחר תאריך זה יחול חיוב בחודש השוטף ובחודש שאחריו. הבהרה: תלמיד.ה שהודיע.ה על הפסקת פעילות אך יגיע/תגיע בפועל לפעילות, בניגוד להודעתו.ה, נראה הודעתו.ה כמבוטלת. 

 9. לא יינתן החזר כספי על היעדרות חלקית מפעילות או על חלקיות חודש.

 10. במקרים של מחלה/פציעה ממושכת (מעל 14 ימי פעילות) או מסיבת היעדרות מוצדקת אחרת, תימסר הודעה בכתב ע"י התלמיד.ה בצירוף כל המסמכים הרפואיים המעידים על כך, תוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יבוצע  זיכוי/החזר חלקי/יחסי בגין תקופת משך הפציעה/מחלה בלבד ולא מעבר לכך (בבקשת הפסקת פעילות כתוצאה מהר"מ – נתייחס כבסעיפים 8-9).

 11. לא תאושר ולא תידון כל בקשה מסוג שהוא בגין היעדרות/מחלה וכד' שדווחה רטרואקטיבית, לא יתקבלו הודעות הפסקת פעילות באיחור ו/או עבור עונה קודמת.

 12. הנהלת ה'סדנא' שומרת לעצמה את הזכות להשעות תלמיד.ה מהשתתפות בשיעור/פעילות או להפסיק לימודיו.ה עקב אי עמידה בנהלים כגון: התנהגות הפוגעת או מסכנת תלמידים.ות אחרים.ות או את המורה, ו/או עקב התנהגות שאינה ראויה, או עקב אי עמידה בסעיף מהתקנון, ו/או בשל פגיעה במוניטין ה'סדנא' ו/או מכל סיבה אחרת שתפורט ותימסר למשתתף.

 13. החזר כספי במקרה של השעיית התלמיד.ה: בהשעיה לכל שנה"ל יתבצע החזר כספי כבהחזר הפסקת פעילות (סעיפים 8-9).

 14. לא יינתן החזר כספי לאחר 31 מרץ 2024, הדבר כולל תלמיד.ה המתגייס.ת לצבא באמצע השנה או שגיוסו.ה נדחה לסוף השנה והדחייה בוטלה.

 15. בכל עניין הנוגע לתקנון התשלומים ו/או לכל עניין הנובע ממנו, תעשה הפניה לברור לפי הסדר הבא: למנהלת ה'סדנא', למנהל המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר. אין לבצע פניה לכל גורם אחר לפני גורמים אלה.      עינב לוי – מנהלת

סדנא – תכנית להכשרת רקדנים, געתון 

מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר