תוכניות לימוד ופרוייקטים

תוכניות לימוד ופרוייקטים

תוכניות לימוד ופרוייקטים

סל תרבות לבתי ספר היסודיים

קונצרט מוסבר בבתי הספר היסודיים מטעם האולפן למוסיקה בשיתוף מחלקת החינוך.

פרויקט נגינה בבית הספר היסודיים

תזמורת מצטיינים מקרב תלמידי הפרויקטים הנפגשת אחת לחודש בימי שישי.

פרויקט נגינה בחטיבות הביניים

בשנת תשע"ו חנכנו את פרויקט מודל מוסיקלי יישובי בחט"ב סולם צור, אופק, מנור- אילון ושיח דנון.

בשנת תשע"ז נמשיך לפתח ולהגדיל פרויקט זה.

תוכניות עתידיות

מודל מוסיקלי בערב אל ערמשה.