פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גהרשמה לסדנא למחול

    הרשמה לסדנא למחול